Voor actuele informatie over de BGT gaat u naar de website https://bgtweb.pleio.nl/

Wat is de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnenen groen op een eenduidige manier vastgelegd. Als de kaart in 2020 klaar is, dan kunnen alle overheden deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes. In feite is de BGT een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. De BGT wordt ontwikkeld door de overheid. Voor de concrete realisatie werken verschillende overheidsorganisaties intensief samen. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

Waarom is de BGT nodig?

Het doel van de BGT is: de hele overheid gebruik laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartijen in Nederland werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor:

 • een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;

 • administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;

 • een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;

 • kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Vanzelfsprekend heeft de BGT een grote meerwaarde voor werkzaamheden waarbij een gedetailleerde kaart nodig is. Bijvoorbeeld voor het inplannen van onderhoud aan groenvoorzieningen. Maar de BGT heeft veel meer toepassingsmogelijkheden. Door aan de BGT andere gegevens te koppelen krijgt u snel een gedetailleerd overzicht van een bepaald thema in een specifiek gebied. De BGT is een basiskaart: een ondergrond waarop u informatie thematisch kunt projecteren en presenteren. Zo geeft de BGT nieuwe inzichten op verschillende beleidsterreinen.

Hoe komt de BGT tot stand?

Een aantal landelijke organisaties (zoals het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Rijkswaterstaat, Defensie en ProRail) maken de BGT in samenwerking met verschillende lokale overheidspartijen (gemeenten, provincies, waterschappen). Al deze partijen zijn zogenaamde bronhouders. Zij doen dit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Al deze partijen zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep BGT, die het ontwerp van de BGT begin 2012 vaststelt. Daarna is het aan de individuele (overheids)organisaties zelf om de topografische gegevens uit hun eigen werkgebied aan te leveren. Iedere organisatie bouwt zijn eigen stukje van de digitale kaart. Samen met andere bronhouders in een gebied wordt zo vormgegeven aan de nieuwe BGT.

De BGT komt tot stand in drie fasen:

fase 1 tot begin 2012: ontwerp

Het ontwerp is vastgesteld en omvat:

 • wat de beleidsmatige uitgangspunten van de BGT zijn;

 • wat de inhoud van de basisregistratie gaat worden;

 • hoe alle overheden de BGT in gebruik gaan nemen.

fase 2 tot eind 2015: realisatie door bronhouders
De BGT wordt ingericht en gevuld met gegevens. Als u bronhouder bent, dan is uw organisatie zelf verantwoordelijk voor de invulling van ‘uw’ stukje van de kaart.
 
fase 3 tot begin 2020: implementatie bij gebruikers
Uw organisatie krijgt als gebruiker toegang tot de BGT. Misschien is het nodig dat u uw eigen informatiearchitectuur daaraan aanpast. Tegelijk is het belangrijk om de gegevens uit de BGT zo goed mogelijk in te zetten in de werkpraktijk van uw organisatie.
Halverwege 2012 komt er meer informatie beschikbaar over de fases 2 en 3, zodat u zich tijdig en juist kan voorbereiden op de komst van de BGT.

Meer weten over de BGT?

Algemene informatie over de Basisregistraties vindt u op de website van IenM.

Nieuws over de BGT leest u in de digitale nieuwsbrief BGT-info van het ministerie IenM.

De voordelen

Wat kan GeoBusiness voor u betekenen?

 • Het netwerk
 • Contact met de partners uit de overheid en onderzoek
 • Gedragscode
 • Extern bindende afspraken
 • Business Development
 • Lidmaatschap MKB Nederland
 • Voordelen bij de GeoBuzz en andere evenementen

Meer informatie

GeoSamen

Het Programma GeoSamen van GeoBusiness Nederland geeft vanuit het geo-bedrijfsleven ondersteuning aan het invullen en uitvoeren van de gemeenschappelijke visie en activiteitenkalender 'GeoSamen' - een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

Ga hier naar de website van GeoSamen

Lobbyagenda

In de lobbyagenda van GeoBusiness Nederland laten wij onze speerpunten zien en hoe de branchevereniging vanuit een goed georganiseerd netwerk een bijdrage leveren om het gebruik en efficient toepassen van geo-informatie in de maatschappij te vergroten.

Bekijk de lobbyagenda.