In februari 2018 ontvouwde minister Wiebes van het Ministerie van EZK de kabinetsinzet om tot een nieuw Klimaatakkoord te komen.  Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen. Voor de zomer 2018 moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen.

Het kabinet gaat in samenwerking met de SER zorgen dat het proces tot een goed eind komt. Ed Nijpels, vanuit zijn rol als voorzitter van de Borgingcommissie van het huidige Energieakkoord, wordt de voorzitter van het ‘Klimaatberaad’. Dit is een coördinerend overleg. Het ziet toe op de voortgang en moeten zorgen dat doorsnijdende thema’s als werkgelegenheid, innovatie, financiering en ruimtelijke inpassing overal worden uitgewerkt. Ook borgt het Klimaatberaad dat afspraken zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak hebben

Het Klimaatakkoord moet leiden tot concrete afspraken over CO2-reductie, tegen zo laag mogelijke kosten. Daaruit moet duidelijk worden welke partij verantwoordelijk is voor het te behalen resultaat.

Aan de vijf sectortafels doen partijen mee die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat beschikken om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema’s die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt.

Voor GeoBusiness Nederland en haar leden een belangrijke ontwikkeling. Na de zomer 2018 wordt er gevraagd om concrete acties om de CO2-reductie doelstelling te realiseren. Daar liggen veel kansen voor het geo-bedrijfsleven.

Lees meer over het Klimaatakkoord en de planning in de presentatie van Ed Nijpels.

Ed Nijpels Het nieuwe Klimaatakkoord plaatje