Op advies van GeoBusiness Nederland is een belangrijke en uiterst significante wijziging doorgevoerd door het SVB-BGT in de aanbesteding.

Vanuit GeoBusiness Nederland is de afgelopen maanden intensief contact geweest met het SVB-BGT, onder andere, met betrekking tot de aanbesteding Facility Transitie en bijhouding BGT. Ondanks alle inspanningen bleek er toch grote onduidelijkheid te zijn ontstaan over de hectareprijs en prijsstelling in het algemeen. Op advies van GeoBusiness Nederland is een belangrijke en uiterst significante wijziging doorgevoerd door het SVB-BGT in de aanbesteding. Deze is beschreven in de laatste nota van inlichtingen. Het betreft hier vraag 425 in de nota van inlichtingen (versie 2013-07-05-1) die op de gebruikelijke wijze kan worden gedownload via www.tenderned.nl.

Deze wijziging is doorgevoerd nadat het SVB-BGT vanuit GeoBusiness Nederland is gewezen op de prijsstelling en hectareprijs en het daarbij behorende te hoge ondernemersrisico voor inschrijvers. Het SVB-BGT heeft het advies van GeoBusiness Nederland overgnomen. Het gaat om het volgende:

Er is getracht zoveel mogelijk met dezelfde eenheden te werken omdat dit bijdraagt aan transparantie van de menukaart en verrekening van werkzaamheden. De manier om aan de wensen van de vragensteller tegemoet te komen is dat voor inwinning met een hoge nauwkeurigheid de hectare als verrekentarief wordt losgelaten en dat hier de tot op de dag van vandaag gangbare methode van verrekening op basis van puntprijs voor gebruikt zal worden. Er is dan veel minder risico voor het bedrijf.

De volgende aanpassing wordt doorgevoerd:
• Voor inwinning met hoge nauwkeurigheid worden geen hectareprijzen maar puntprijzen gevraagd.
• Het gaat om 1 puntprijs per categorie: puntprijs bebouwd transitie, puntprijs landelijk transitie, puntbrijs bebouwd bijhouding, puntprijs landelijk bijhouding.
• De gunningscriteria wijzigen niet: voor de bepaling van overschrijding van de maximumbedragen tellen deze niet mee, de 10% weging op de totale beoordeling blijft, en het zijn maximumtarieven die in minicompetities niet mogen worden overschreden.
• Bijlage L wordt aangepast en op TenderNed geplaatst.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Camille van der Harten, directeur van GeoBusiness Nederland, via 0348 49 36 30.