Net als in 2017 heeft Geospatial Media and Communications een wereldwijde marktmonitor uitgebracht met daarin de huidige status en de verwachtingen van de internationale Geo-industrie en een index voor 50 landen, die aangeeft hoe zij ervoor staan met betrekking tot geo-informatie en techniek. 

Deze index bouwt voort op het onderzoek uit 2017 en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Geospatial Infrastructuur, Beleid en Informatiessytemen, Institutionele verankering, en Geo-industrie en gebruik. 

In 2017 stonfd Nederland op de 3de plaats. In 2018 is Nederland gezakt naar de 5de plaats en behoort daarmee tot de 'global leaders' in wereld.

Het volledige rapport kan worden gedownload via de site van GeoBuiz - Geospatial Media and Communications . 

Minister Wiebes (EZ en Klimaat) heeft op 23 februari 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd over het Klimaatakkoord dat het kabinet in het Regeerakkoord heeft aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te beperken in 2030.

Begin maart 2018 beginnen de onderhandelingen over nieuw klimaatakkoord. Het kabinet heeft de regie over de totstandkoming van het akkoord en werkt daarbij samen met de SER. Minister Wiebes heeft op 23 februari 2018 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de aanpak verder wordt toegelicht.

Ed Nijpels wordt voorzitter van het coördinerende Klimaatberaad. De belangrijkste platforms van het akkoord zijn vijf sectortafels (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie) en een Klimaatberaad. Aan deze tafels bedenken partijen plannen voor de CO2-reductie binnen hun sector. Besproken gaat worden: (i) welke technieken hiervoor nodig zijn, (ii) hoe zijn die in beleid om te zetten, en (iii) wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Deze aanpak moet voor de zomer 2018 leiden tot een nieuw Klimaatakkoord. Daarnaast zijn er twee taakgroepen (voor financiering en arbeidsmarkt en scholing), maar er zal ook expertise worden gevraagd op het gebied van doorsnijdende thema's innovatie en ruimte. Het Klimaatberaad kan zo nodig aanvullende taakgroepen instellen.  

De voorzitters van de tafels zijn:

Coördinerend Klimaatberaad: Ed Nijpels

1. Sectortafel Industrie: Manon Janssen

2. Sectortafel Mobiliteit: Annemieke Nijhof

3. Sectortafel Gebouwde omgeving: Diederik Samsom

4. Sectortafel Elektriciteit: Kees Vendrik

5. Sectortafel Landbouw & Landgebruik: Pieter van Geel

Op initiatief van de Commissie Onderzoek en Onderwijs van GeoBusiness Nederland zijn vrijdag 2 februari 2018 vertegenwoordigers van 16 bedrijven aan de slag gegaan met het formuleren van aanbevelingen om het ‘geo-onderwijs’ in Nederland te verbeteren en beter te laten aansluiten op de vraag vanuit het werkveld.

Een van de speerpunten van de Commissie Onderzoek en Onderwijs in 2018 is gericht op het beter laten aansluiten van het ‘geo’-onderwijs op de vraag en behoefte vanuit het werkveld. Daarom neemt de commissie het initiatief om vanuit het bedrijfsleven input te geven aan het ontwikkelen van een aantal modules en bouwstenen om de noodzakelijke basiskennis voor de verschillende aspecten van geodesie en geo-informatie te borgen, zowel in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs.

20180202 Werksessie

Tijdens de werksessie is input te verzameld voor deze te ontwikkelen modules en bouwstenen. Ditr wordt nu verwerkt voor drie niveau's: MBO, HBO en WO onderwijs. De input kan worden gebruikt door onderwijsinstellingen op het curiculum aan te scherpen en specifieke modules te ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte uit het werkveld.

Download hier het rapport met de aanbevelingen vanuit de werksessie.

Op donderdag 15 februari 2018 heeft er een informatiesessie plaatsgevonden met betrekking tot de ‘standaarden voor omgevingsdocumenten’ van het project DSO PR04. Dit project wordt gecoördineerd vanuit Geonovum.

Er is nu de mogelijkheid om te reageren op de documentatie behorende bij de 0.85 versie van de standaard.  De consultatie bestaat uit een aantal specifieke vragen voor de onderdelen van de standaard die behandeld zijn tijdens de informatiesessie. Daarnaast kunnen de belangrijkste opmerkingen worden aangegeven per document. Via onderstaande link komt u bij de documentatie v0.85 en bij de consultatie vragen:

https://www.geonovum.nl/nieuws/consultatie-standaarden-omgevingsdocumenten .

Er kan tot uiterlijk op vrijdag 30 maart 2018 worden gereageerd.

Rapportage ICT Markttoets Digitaal Stelsel Omgevingswet/Open Stelsel gepubliceerd

Eind 2017 organiseerde Nederland ICT in samenwerking met GeoBusiness Nederland voor het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een ICT Markttoets over het digitaal stelsel voor de Omgevingswet/Open Stelsel (DSO). Deze ICT Markttoets richtte zich op marktpartijen die gebruik gaan maken van het DSO voor het (door)ontwikkelen van standaardsoftware ten behoeve van de Omgevingswet. Omdat het DSO wordt ontwikkeld als een ‘open stelsel’ zijn zowel overheid als markt erbij gebaat dat er goede mogelijkheden zijn om koppelingen te bouwen met het DSO en dat het open stelsel de markt uitnodigt te vernieuwen. De landelijke voorziening DSO is daarin de ‘leverancier aan marktpartijen’ en de verschillende overheidsorganisaties de ‘opdrachtgever of klant van marktpartijen’. De rapportage met daarin de mening van de markt is vanaf nu beschikbaar. 

Marktconsultatie

Het Programma had behoefte om haar strategie bij relevante marktpartijen te toetsen. Hiervoor is door Nederland ICT een marktconsultatie (de ICT Markttoets) georganiseerd. De resultaten van de ICT Markttoets worden gebruikt om verder richting te geven aan de doorontwikkeling van het stelsel.

Vragen aan de markt

De ICT Markttoets vond plaats in een zeer prettige, open sfeer. De markt waardeert het zeer dat het Programma de ‘agile’ samenwerkingsvorm met de markt heeft omarmd. Ook is het Programma nu overduidelijk met de concrete invulling bezig, in tegenstelling tot 2014, toen de eerste ICT Markttoets Omgevingswet werd gehouden. De 25 aanwezige marktpartijen discussieerden uitgebreid met elkaar over de twee hoofdvragen van het Programma. Ten eerste wilde het Programma weten of de geboden informatie en ondersteuning voldoende is om als marktpartij software te kunnen (door)ontwikkelen en aan te kunnen bieden. Daarnaast werd gevraagd of marktpartijen al concrete initiatieven namen om software aan te kunnen bieden waarbij ze gebruik maken van/aansluiten op het DSO.

Mening van de markt

Uit de ICT Markttoets bleek dat de marktpartijen van mening zijn dat er veel informatie aanwezig is, maar dat er nog niet voldoende informatie is om nu al software te kunnen doorontwikkelen en aanbieden. De business case door marktpartijen kan nog niet worden gemaakt, omdat er meer helderheid nodig is over de planning. Daarnaast zien de marktpartijen graag dat het Programma de samenwerking met marktpartijen intensiveert en een regierol speelt om de kennis en ervaring die via pilots en proeftuinen wordt opgedaan te delen met alle partijen. Risico’s zien de marktpartijen rondom de keuzes die nog gemaakt moeten worden over verantwoordelijkheden (landelijk en/of decentraal) op diverse bestuurlijke niveaus. Een ander risico zien zij in het feit dat de juridische procesinrichting- en procesuitvoeringsvraagstukken en ICT niet in samenhang worden uitgewerkt. Ook is nog veel onzeker over wat er momenteel wettelijk en/of via welke standaarden geregeld wordt.

Met betrekking tot de daadwerkelijke initiatieven geeft een aantal marktpartijen aan al bij concrete proeftuinen betrokken te zijn. Andere marktpartijen zijn nog niet concreet bezig met het inzetten van vernieuwde software. Meestal omdat de betrokken klantgroep hun behoefte nog niet goed in beeld heeft.

Het Programma DSO was zeer content met de inbreng tijdens deze marktconsultatie en de adviezen die de markt aan het Programma heeft meegegeven. Daarnaast bleek de ICT Markttoets wederom een mooie ontmoetingsplek waar de informatie en kennis van overheid en markt open kan worden uitgewisseld. De marktpartijen worden bij toekomstige kennissessies nog meer betrokken als ‘vrienden van het stelsel’.

Rapportage

Zie voor het volledige advies van de markt het rapport.