Op vrijdagmiddag 10 november a.s. organiseert het Bedrijvenplatform Geo-Informatie een themabijeenkomst rondom het thema Mobiliteit.
Binnen het project Geoloketten is onlangs onderzoek verricht naar de belemmeringen die wettelijke kaders en verstrekkingsvoorwaarden vormen voor de toegankelijkheid van geo-informatie voor o.m. het bedrijfsleven.
Deze zomer is het RGI project Experimenteeromgeving van start gegaan. Het BGI is consortiumpartner in dit project. Binnen dit project heeft een uitgebreid consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de handen ineen geslagen om de ontwikkeling van innovatieve toepassingen met geo-informatie voor de consument een stuk eenvoudiger te maken.
Het Strategieberaad WOZ-Datacenter van de VNG heeft per brief gereageerd op een verzoek van het BGI om opheldering te geven rondom de voorgenomen ontwikkeling van taxatieondersteunende software door de overheid.
Het BGI heeft de afgelopen zomer met stakeholders van de geo-basisregistraties overlegd over de rol van het bedrijfsleven bij implementatie en beheer. Gesproken is met o.a. de projectleider basisregistraties Kadaster en Topografie van VROM, de directeur Strategie en Beleid van het Kadaster, de directeur van het LSV, de directeur van GBO.Overheid, enkele gemeenten, de directeur van het Waterschap Zuiderzeelanden en betrokkenen uit de NUTS. Verder zijn gesprekken gaande met de projectleider GBKN binnen VROM over een concrete bijdrage van het bedrijfsleven aan de totstandkoming van een businessmodel. Tenslotte is het BGI gevraagd deel te nemen aan het \"strategisch overleg omgevingsvergunning\" van de VNG.