Het Europees Parlement en de Raad hebben op 22 november overeenstemming bereikt over de inhoud van de INSPIRE Directive, met als doel om geo-informatie binnen Europa te harmoniseren.
Op woensdag 18 oktober j.l. sprak een afvaardiging van het BGI-bestuur met Leen Murre, directeur-secretaris van het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Doel van het gesprek was om bij te praten over de status van de GBKN als basisregistratie en een verkenning te doen naar de rollen van het bedrijfsleven.
Op vrijdag 10 november j.l. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de kansen voor het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van GPS gebaseerde roadpricing systemen. De zeer nuttige en druk bezochte themabijeenkomst leert ons dat de invoering van de kilometerprijs een enorme boost voor de geo-ict-sector zal inhouden.
Na meer dan 10 jaar voorzitter te zijn geweest van het BGI geeft initiatiefnemer Bert de Graaf op 1 januari 2007 het stokje door aan Jurgen ten Siethof.
Het BGI heeft bij Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) een projectvoorstel ingediend met als doel om de bestuurlijk-organisatorische complexiteit van het geo-werkveld in kaart te brengen, aan te geven welke (vermijdbare) maatschappelijke kosten hiermee gemoeid zijn, en voorstellen te doen voor structuurverbeteringen. Dit projectvoorstel is ingediend als uitbreiding ('top-up') op het lopende project Geo-data, van verstrekking naar toegang, waarvan BGI penvoerder is. Uiterlijk 1 december is bekend of het projectvoorstel wordt gehonoreerd.