Image

Statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging GeoBusiness Nederland en is gevestigd te Amersfoort.
2. De afgekorte naam luidt: GBN.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van optimale benutting van de economische potenties van geo-informatie en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
i. beleidsbeïnvloeding; de vereniging volgt de relevante beleidsontwikkelingen nauwgezet en probeert waar mogelijk invloed uit te oefenen en de belangen van haar leden te behartigen;
ii. netwerken; de vereniging wil een schakelfunctie in het geo-informatieveld vervullen. Door middel van actieve communicatie wordt getracht partijen en hun belangen bij elkaar te brengen;
iii. informatievoorziening en kennisdeling; de vereniging streeft ernaar haar leden op de hoogte te houden van voor hen relevante beleids- en vakinhoudelijke ontwikkelingen alsmede overige actuele zaken.

DUUR

Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden, en ereleden. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn bij de Kamer van Koophandel in Nederland ingeschreven bedrijven die voldoen aan de in het huishoudelijk reglement gestelde eisen.
3. Ereleden zijn natuurlijke personen die op grond van bijzondere verdiensten voor
de vereniging als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
4. Het lidmaatschap kan slechts worden verkregen door een besluit daartoe van het bestuur.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen van alle gewone leden en ereleden zijn opgenomen.
6. Het lidmaatschap wordt uitgeoefend door een vertegenwoordiger die daartoe schriftelijk door het bestuur van die rechtspersoon is aangewezen, ongeacht het omtrent vertegenwoordiging in de statuten en/of reglementen van het betrokken lid bepaalde. Een dergelijke aanwijzing kan alleen worden ingetrokken onder gelijktijdige aanwijzing van een vervanger. De naam van de vertegenwoordiger wordt opgenomen in het ledenregister.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. voor zover het betreft een gewoon lid:
• doordat het betreffende bedrijf ophoudt te bestaan;
• door opzegging door het lid;
• door opzegging door de vereniging;
• door ontzetting.
b. voor zover het betreft ereleden:
• door overlijden;
• door royement.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden ingaande het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
b. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. De opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden:
Indien een lid één of meer van zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur.
5. Het bestuur stelt een lid van een besluit tot opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap ten spoedigste schriftelijk in kennis, onder opgave van redenen. Van een besluit tot opzegging of ontzetting staat betrokkene beroep open op de algemene vergadering, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving. De algemene vergadering beslist op het beroep na betrokkene in de gelegenheid te hebben gesteld om te worden gehoord. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele door het lid verschuldigd.

GELDMIDDELEN

Artikel 6
1. GBN zal haar vermogen zodanig beheren dat de instandhouding van de vereniging, het bereiken van haar doelstellingen en haar voortdurende innovatie niet in gevaar komen.
2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, en eventuele andere inkomsten.
3. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn daarvan vrijgesteld.
4. Leden kunnen in categorieën worden verdeeld, die een verschillende bijdrage
verschuldigd zijn.

BESTUUR

Artikel 7
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur.
2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie en maximaal acht meerderjarige natuurlijke personen die, met uitzondering van de voorzitter, de leden vertegenwoordigen. De voorzitter kan een onafhankelijk bestuurslid zijn die niet een vertegenwoordiger van de leden van de vereniging is en die derhalve niet uit de geledingen van de vereniging afkomstig is.
3. De bestuursleden worden tijdens de ledenvergadering door de afgevaardigden van haar gewone leden benoemd. Het bestuur kan daartoe een niet-bindende voordracht doen.
4. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen op een niet-bindende voordracht van het bestuur.
5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
• door ontslag overeenkomstig lid 5;
• door bedanken;
• indien en voorzover het een bestuurslid betreft dat als vertegenwoordiger van de leden is aan te merken, door intrekking van de aanwijzing als afgevaardigde;
• indien en voorzover het een bestuurslid betreft dat als vertegenwoordiger van de leden is aan te merken, door beëindiging van het lidmaatschap van het betreffende lid;
• door overlijden.
8. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De vice-voorzitter vormt tezamen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
9. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van tenminste vier jaar, met uit zondering van de leden van het eerste bestuur, die aftreden volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan vier jaar; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
10. Bij belet of ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder), dient het betreffende bestuurslid dit onverwijld te melden bij de overige bestuursleden en leden van de Vereniging. In voornoemd geval vormen de overblijvende bestuursleden of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een geldig bestuur en zijn de overblijvende bestuursleden of is de enig overblijvende bestuurder met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is de algemene ledenvergadering bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.

Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur kan nader omschreven taken en bevoegdheden mandateren aan het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, tevens bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een der de sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.
4. De algemene ledenvergadering is bevoegd in een door haar daartoe uitdrukkelijk genomen besluit, duidelijk daarin omschreven bestuursbesluiten aan haar vooraf gaande goedkeuring te onderwerpen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden géén beroep worden gedaan.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 9
1. Ieder halfjaar wordt tenminste één bestuursvergadering gehouden.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter of de vice-voorzitter dit wenselijk achten of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter of vice-voorzitter het verzoek richt.
Indien deze aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijn de leden aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
5. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht.
6. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat bij de notulen wordt gevoegd.
8. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken heeft de stem van de voorzitter doorslaggevende macht, zodat een besluit rechtsgeldig kan worden genomen.
9. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
11. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige -toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie in ieder geval de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris of de penningmeester.
3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de Vereniging te vertegenwoordigen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 11
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene ledenvergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
• Het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten met toelichting bedoeld in artikel 13 met de verklaring van de aldaar bedoelde accountant,
• Vaststelling begroting lopend boekjaar en voorlopige begroting volgend boekjaar;
• Voorziening in eventuele vacatures;
• Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het in de statuten bepaalde. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De algemene ledenvergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen aan de adressen volgens het ledenregister van de vereniging op een termijn van tenminste veertien dagen en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben (afgevaardigden van) de leden die niet geschorst zijn, personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
6. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de gewone leden. De stem van een lid wordt uitgebracht door de desbetreffende afgevaardigde. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
7. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
8. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen zo nodig na tussenstemming. Staken de stemmen op nieuw, dan beslist het lot.

Artikel 12
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door zijn door het bestuur aangewezen vervanger. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de algemene ledenvergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter van de vergadering ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die ledenvergadering ondertekend.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 13
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
4. De in het vorige lid bedoelde rekening en verantwoording dient te zijn beoordeeld door een accountant-administratieconsulent of een registeraccountant.
5. Gedurende een week, voorafgaande aan de ledenvergadering, liggen de jaarstukken met bewijsstukken en overige bescheiden bij de penningmeester ter inzage voor de leden.
6. De goedkeuring en de vaststelling door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren.

COMMISSIES

Artikel 14
Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

BEZOLDIGDE FUNCTIONARIS

Artikel 15
1. Het bestuur kan één of meerdere bezoldigde functionarissen aanstellen voor het uitvoeren van algemene of specifieke taken.
2. Omtrent de taken en werkwijze van deze personen kunnen bij reglement nadere regels worden gegeven.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de dag der ledenvergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 lid 1 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s) geen bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van het ophouden te bestaan opgave aan de registers waarde vereniging is ingeschreven.

Artikel 18
1. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende de door de wet voorgeschreven termijn, na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
2. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de vereniging was ingeschreven.

REGLEMENTEN

Artikel 19
De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Tevens kunnen hierin nadere regelingen die gewenst zijn voor het goed functioneren van de vereniging zoals de instelling van afdelingen en/of werkgroepen worden uitgewerkt. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Artikel 20
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Slot
De verschenen persoon is mij, notaris bekend. WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Download hier het PDF-bestand van de Statuten van GeoBusiness Nederland