Image

Marktmonitor

GeoBusiness Nederland wil weten hoe de markt ervoor staat en wat de ontwikkelingen en trends in de geo-branche zijn.

Daarbij gaat het om het: ‘ondernemers sentiment’, maar we willen ook weten hoe onze sector ervoor staat. Daarom onderzoeken wij jaarlijks onze sector en publiceren wij een 'Marktmonitor'.

In 2023 hebben wij in december net als in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 in de winter aan bedrijven gevraagd hoe zij over de ontwikkelingen in de markt denken. Wij vragen geen exacte getallen maar om bandbreedtes en percentages. Hieronder vindt u de Infographics met de resultaten van deze zeven jaren.

In de periode van 7 december 2023 tot en met 19 januari 2024 hebben 44 bedrijven (response 55%) meegedaan aan het jaarlijkse geo-branche onderzoek van GeoBusiness Nederland. De response is ongeveer gelijk gebleven ten op zichtte van 2022 en 2021.

Eind 2023 hebben wij aan de leden van GeoBusiness NL gevraagd hoe zij over de ontwikkelingen in de markt denken. Dit is dus de zevende markmonitor in de huidige vorm. Ook nu hebben wij geen exacte getallen gevraagd, maar bandbreedtes en percentages.

 • Opvallend is nog steeds de grote behoefte aan nieuw personeel. 70% van de deelnemers geeft aan op zoek te zijn naar nieuw personeel. Vooral aan HBO geschoold personeel is grote behoefte (90% van de deelnemers zoekt HBO geschoold personeel, 52% WO geschoold personeel). Het aandeel deelnemers wat aangeeft op zoek te zijn naar MBO geschoold personeel is ten opzichte van 2022 gedaald van 42% naar 29%.
 • Voor 75% van de deelnemers is open data heel belangrijk voor de bedrijfsvoering. Dat is ongeveer gelijk aan 2022 (76%), in 2021 was dit nog 64%. Satellietdata wordt belangrijk gevonden voor de bedrijfsvoering door 66% van de deelnemers. In 2022 was dit 60%en in 2021 65%.
 • 55% van de deelnemers verwacht dat het aantal werknemers in het bedrijf gaat stijgen. Hier zien we een dalende trend van 72% in 2021 via 64% in 2022 naar 55 % in 2023. Van de deelnemers die aangeven dat het aantal werknemers zal stijgen denkt 50% dat de stijging tussen de 6% en 10% zal liggen., 13 % denkt dat het aantal werknemers met meer dan 10% zal stijgen. Vorig jaar dacht nog 33 % van de deelnemers die een stijging verwachtten dat die stijging groter dan 10% zou zijn.
 • 66% van de deelnemers verwacht dat de geo-gerelateerde omzet zal stijgen. Dat is ongeveer gelijk aan 2022 en 2021 (beide 67%). 41% denkt dat die stijging meer dan 10% zal zijn. Ook dit is ongeveer gelijk aan 2022. In 2021 dacht nog 50% van de deelnemers die de verwachting hadden dat de geo-gerelateerde omzet zou stijgen dat die stijging groter zou zijn dan 10%.
 • Net als voorgaande jaren wordt de grootste groei verwacht in de Infrastructuur. Er zijn wel een grote toename te zien van deelnemers die dit verwachten. Van 24% in 2021 via 29% in 2022 naar 42% in 2023. De Bouw is voor het eerst niet meer in de top 3 terug te vinden. Energie staat met 26% op de tweede plaats, Water is de nieuwe derde met 11%.
 • In 2023 staat de klantengroep B2B weer ruimschoots bovenaan in de categorie Groei per Klanten Groep. Waar in 2021 met stip de grootste groei verwacht werd in de klantengroep B2B (41%) was dat in 2022 gezakt naar 29% van de deelnemers die de grootste groei verwachtte bij B2B. In de Categorie Groei per Klanten Groep is de categorie gemeenten sterk gedaald. Van 26% in 2021, via 24% in 2022 naar nog maar 5% verwachte groei in 2023. De Waterschappen zijn met 11% ongeveer gelijk gebleven ten op zichte van 2022 (12%). In 2021 stonden de waterschappen nog op 9%.
 • Elk jaar vragen we naar kansrijke ontwikkelingen. Deze keer wordt AI voor het eerst genoemd. Daarnaast zijn automatisering en GEOBIM terug van weggeweest.
Image

In de periode van 12 december 2022 tot en met 17 januari 2023 hebben 42 bedrijven (response 56%) meegedaan aan het jaarlijkse geo-branche onderzoek van GeoBusiness Nederland.

Eind 2022 hebben wij aan de leden van GeoBusiness NL gevraagd hoe zij over de ontwikkelingen in de markt denken. Dit is dus de zesde markmonitor in de huidige vorm. Ook nu hebben wij geen exacte getallen gevraagd, maar bandbreedtes en percentages.

 • Opvallend is de grote behoefte aan nieuw personeel. 76% van de deelnemers geeft aan op zoek te zijn naar nieuw personeel. Vooral aan HBO geschoold personeel is grote behoefte.
 • Voor 76% van de deelnemers is open data heel belangrijk voor de bedrijfsvoering. Dat is nog hoger dan in 2021 (64%).
 • 64% van de deelnemers verwacht dat het aantal werknemers in het bedrijf gaat stijgen. Een kwart van de deelnemers verwacht dat dit om een stijging van meer dan 10% zal gaan. Daarmee is de verwachte groei iets getemperd ten op zichte van 2021.
 • 67% van de deelnemers verwacht dat de geo-gerelateerde omzet zal stijgen. 39% denkt dat die stijging meer dan 10% zal zijn. Ook hier is de verwachte groei iets getemperd.
 • Net als voorgaande jaren wordt de grootste groei verwacht in de Infrastructuur. De Bouw is voor het eerst naar de derde plaats gezakt waarmee Energie naar de tweede plaats is gestegen.
 • Waar in 2021 met stip de grootste groei verwacht werd in de klantengroep B2B (41%) is dat in 2022 gezakt naar29% van de deelnemers die de grootste groei verwacht bij B2B. De Waterschappen zijn gestegen van 9% naar 12%.
 • Elk jaar vragen we naar kansrijke ontwikkelingen. Deze keer worden Robotisering en Datagestuurd werken voor het eerst genoemd.
Image

In de periode van 6 oktober tot en met 10 november 2021 hebben 46 bedrijven (response 59%) meegedaan aan het jaarlijkse geo-branche onderzoek van GeoBusiness Nederland.

In 2021 hebben wij net als in 2017, 2018, 2019 en 2020 in de periode oktober/november aan bedrijven gevraagd hoe zij over de ontwikkelingen in de markt denken. Dit is dus de vijfde markmonitor in de huidige vorm. Ook nu hebben wij geen exacte getallen gevraagd, maar bandbreedtes en percentages.

In de periode van 6 oktober tot en met 10 november 2021 hebben 46 bedrijven (response 59%) meegedaan aan het jaarlijkse geo-branche onderzoek van GeoBusiness Nederland.

Dit jaar hebben we ook een analyse gemaakt van de trend van de afgelopen vijf jaar.

 • Je ziet dat in 2017 het ondernemerssentiment positief was. Er werd een sterke groei verwacht zowel in de omzet als in het aantal werknemers. In de jaren daarna zwakte dat wat af, in gesprekken hoorde ik wel eens dat de groei stagneerde en daarmee ook de verwachting van de groei omdat men niet voldoende nieuwe mensen kon aantrekken. 
 • De monitor van 2020 is in oktober 2020 afgenomen en geeft een beeld van ondernemers in corona tijd. De verwachtingen van de omzetgroei alsook in het aantal medewerkers waren wat getemperd, men was onzeker over de invloed van corona op met name de overheidsbudgetten bleek uit gesprekken met leden.
 • Nu in oktober 2021 zien we dat 72% van de deelnemers een stijging van het aantal medewerkers verwacht, dit is sinds 2017 niet meer zo hoog geweest. 
 • Bij onderwijs valt op dat door de jaren heen de vraag naar vooral HBO geschoold personeel heel hoog is.
Image

In de periode van 28 september tot en met 3 november 2020 hebben 46 bedrijven (response 55%) meegedaan aan het jaarlijkse geo-branche onderzoek van GeoBusiness Nederland.

Dit onderzoek laat zien dat de sector eind 2020 toch de impact ervaart van de coronacrisis. De geo-gerelateerde omzet in 2020 loopt terug in vergelijking met de voorgaande jaren. Er is nog steeds veel vraag naar nieuw personeel (63% van de bedrijven is op zoek naar nieuwe medewerkers) maar dit percentage is lager dan in voorgaande jaren. De verwachte omzetgroei voor komend jaar is ook lager dan vorig jaar en daarnaast is het aandeel bedrijven dat zegt een omzetdaling te verwachten met 13% dit jaar duidelijk hoger dan vorig jaar.

Open data is nog steeds belangrijk voor de bedrijfsvoering van veel van de bedrijven (75%). Dit jaar hebben we voor het eerst gevraagd naar het gebruik van satellietdata. Satellietdata is voor de helft van de bedrijven belangrijk voor de bedrijfsvoering. Waterschappen worden dit jaar voor het eerst genoemd als klantengroep waar groei wordt verwacht.

Image

In de periode van 30 september tot en met 10 november 2019 hebben 44 bedrijven (response 51%) meegedaan aan het jaarlijkse geo-branche onderzoek van GeoBusiness Nederland.

Dit onderzoek laat zien dat de sector in 2019 nog steeds groeit, echter iets minder hard dan in de jaren daarvoor. De behoefte aan nieuwe medewerkers is nog steeds groot, 71% van de bedrijven is op zoek naar nieuwe medewerkers. De grootste groei wordt verwacht in de Infrastructuur, Energie en Bouw. 87% van de bedrijven vindt open data belangrijk voor de bedrijfsvoering.

Image

Eerdere Branchemonitors 2018 en 2017:

Image
Image

In 2015 en 2016 hebben we dit onderzoek uitgevoerd in de vorm van een marktmonitor. Ook hier ging het om het ondernemerssentiment en werd de meting 4 keer per jaar uitgevoerd.

Aan de vierde meting van 2016 hebben 40 bedrijven deelgenomen. Het resultaat van deze vierde meeting is te vinden in de Infographic Q4-2016.

 • Het beeld is net als in Q3 overwegend positief;
 • Wat opvalt is dat meer bedrijven aangeven dat de omzetverdeling overheid/B2B gelijk is gebleven, de omvang van de totale geo-markt is volgens meer bedrijven gestegen;
 • Het rapportcijfer voor de Geo-branche is met een 7,4 gelijk gebleven. Het rapportcijfer voor het eigen bedrijf is weer terug op een 7,6.

Aan de derde meting van 2016 hebben 43 bedrijven deelgenomen. Het resultaat van deze derde meeting is te vinden in de Infographic Q3-2016:

 1. Het beeld is net als in Q2 overwegend positief;
 2. Wat opvalt is dat meer bedrijven aangeven dat het aantal medewerkers gelijk is gebleven terwijl dit aantal in Q2 nog heel laag was;
 3. Het rapportcijfer voor de Geo-branche is wederom gestegen, nu van een 7,3 naar een 7,4. Het rapportcijfer voor het eigen bedrijf is voor het eerst sinds de metingen gedaald van een 7,6 naar een 7,5.

Aan de tweede meting van 2016 hebben 38 bedrijven deelgenomen. Het resultaat van deze tweede meting van 2016 is te vinden in de Infographic Q2-2016:

 • Het beeld is net als in Q1 overwegend positief;
 • Wat opvalt is dat de werkgelegendheid nog sterker is toegenomen tov van Q2 2015;
 • Het rapportcijfer voor de Geo-branche is gestegen van een 7,2 naar een 7,3. Het rapportcijfer voor het eigen bedrijf is met een 7,6 gelijk gebleven.

Aan de eerste meting van 2016 hebben 40 bedrijven meegedaan. Het resultaat van de eerste meting van 2016 is te vinden in de Infographic Q1-2016:

 • Het over grote deel van de respondenten denkt dat de omvang van de geomarkt groter zal worden;
 • Het overgrote deel van de respondenten denkt ook dat het aantal werknemers van het eigen bedrijf zal stijgen.
 • Het beeld is overwegend positief. Als je deze monitor vergelijkt met de vorige, dan zijn bedrijven iets positiever (7,6 vs 7,5) over hun eigen positie en even positief over de markt (7,2). Als je het vergelijkt met de monitor van een jaar geleden dan zijn bedrijven zelfs beduidend positiever (7,2 vs 6,6) over de markt. De economie trekt aan en dat merken onze leden ook.

In 2015 is dit onderzocht door drie maal via korte enquêtes ‘trends’ te meten onder onze leden in de vorm van een panel.

De derde uitvraag voor 2015 is gedaan in oktober en deze keer hebben 37 lid-bedrijven meegedaan. De Infographic Q3-2015 toont de resultaten. Een aantal zijn hieronder uitgelicht:

 • Het rapportcijfer voor het eigen bedrijf is gestegen van een 6,6 naar een 7,2;
 • Driekwart van de bedrijven denkt dat het komende jaar het aantal medewerkers zal stijgen;
 • Ruim driekwart van de bedrijven denkt dat het komende jaar de omzet van het eigen bedrijf zal stijgen.

De tweede uitvraag voor 2015 is gedaan in juni en deze keer hebben 44 lid-bedrijven meegedaan. De Infographic Q2-2015 toont de resultaten. Een aantal zijn hieronder uitgelicht:

 • Bedrijven zijn iets positiever over het eigen bedrijf dan in Q1;
 • De investeringen in innovatie nemen toe;
 • T.o.v. Q1 zijn er in Q2 meer bedrijven die verwachten dat de omzet de komende tijd gelijk zal blijven.

De eerste uitvraag voor 2015 is gedaan in maart en er hebben 33 lid-bedrijven meegedaan aan deze eerste Geo Panel Monitor voor 2015. De Infographic Q1-2015 toont de resultaten:

 • Bedrijven zijn licht positief over Q1-2015 t.o.v. Q1-2014;
 • Het merendeel van de bedrijven denkt dat het aantal werknemers zal stijgen;
 • Het gebruik van open data neemt toe.