Image
19 mei 2022

Op 17 Mei heeft minister Hugo de Jonge een Kamerbrief verstuurd naar zowel de 2e als de 1e Kamer over de Nationale regie in de Ruimtelijke Ordening.

Met deze brief legt het kabinet het fundament voor de ontwikkeling van het nationale ruimtelijk beleid. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is uiteengezet hoe alle belangen worden gewogen, en hoe die allemaal in ons land ingepast kunnen worden. Daarbij gelden drie principes die aan de basis staan van de Nationale Omgevingsvisie: voorrang geven aan meervoudig ruimtegebruik (in plaats van enkelvoudig ruimtegebruik), het centraal stellen van gebiedskenmerken en het voorkomen van ‘afwenteling’ – ofwel het niet meer afschuiven van problemen en lasten op generaties na ons of op andere gebieden. Lees de hele brief hier:

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-nationale-regie-in-de-ruimtelijke-ordening