Image
08 juni 2005
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt momenteel aan wetgeving waarin toegankelijkheid van overheidsinformatie wordt geregeld. Reden voor het BGI om op gesprek te gaan. Momenteel werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan een wettelijke regeling voor toegankelijkheid van overheidsinformatie. Eerder al is in Nederland de Europese richtlijn voor commercieel hergebruik van overheidsin-formatie ingevoerd. Dit is echter een richtlijn, en kent geen wettelijke basis. De (Nederlandse) wettelijke regeling waar momenteel aan gewerkt wordt zal sterk worden gebaseerd op de uitgangspunten van de Europese richtlijn. Deze komen er op neer dat laagdrempelige beschikbaarheid van overheidsinformatie een be-langrijke stimulans is voor economische groei en innovatie en daarom zo veel mogelijk moet worden nagestreefd.
Het BGI heeft op 26 april over dit onderwerp een gesprek gevoerd met Harry van Zon van de directie Innovatie en Informatiebeleid van de Openbare Sector. Het Bedrijvenplatform heeft aangegeven dat het in Nederland in diverse overheidsgeledingen ontbreekt aan een mindset als het gaat om stimulering van het bedrijfsleven door middel van laagdrempelige overheidsinformatie. Wetgeving zou daarom niet alleen gericht moeten zijn op het formeel regelen van de informatievoor-ziening, maar bij moeten dragen aan een omslag in deze mindset.
Harry van Zon gaf te kennen dat hij mee kan gaan in de zienswijze van het BGI, en dat getracht wordt de wetgeving zoveel mogelijk vorm te geven in de geest van de Europese richtlijn.

Zie ook op deze website de brief die het BGI stuurde aan dhr. van Zon, onder documenten.