Image
29 september 2006
Binnen het project Geoloketten is onlangs onderzoek verricht naar de belemmeringen die wettelijke kaders en verstrekkingsvoorwaarden vormen voor de toegankelijkheid van geo-informatie voor o.m. het bedrijfsleven. Overheden, kennisinstituten en commerciële bedrijven beschikken over een uitgebreide schat aan geografische informatie van vaak hoge kwaliteit. Daarnaast heeft de private sector een grote behoefte om deze bestaande gegevensbestanden te gebruiken voor aanvullende toepassingen. Maar men slaagt er maar niet in om vanuit de vraagstelling gebruikers en aanbieders te koppelen. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de slechte toegankelijkheid tot de bestanden en onduidelijke verstrekkingsvoorwaarden. Dit schept niet alleen een probleem voor de private sector die toegevoegde waarden producten en/of diensten voor commerciële doeleinden wil ontwikkelen. Ook de overheid verliest een kans om het rendement van hun investeringen in opgebouwde databanken te vergroten. Om dit probleem tegemoet te komen, moeten dus de huidige organisatorische, financiële en juridische barrières worden weggenomen. Dit rapport geeft een inzicht in de wettelijke kaders die van toepassing zijn, en een overzicht van de huidige verstrekkingsvoorwaarden van aanbieders van geodata en welke belemmeringen zij kunnen vormen. Vervolgens wordt er naar een aantal case studies gekeken die een handvat kunnen bieden om de variëteit aan verschillende verstrekkingsvoorwaarden inzichtelijker te maken. Tenslotte wordt er een analyse gemaakt met eerste aanbevelingen voor aanpassing van de huidige verstrekkingsvoorwaarden.

[url=http://www.geoloketten.nl/jahia/webdav/site/geoloketten/users/loketadmin/public/Rapport_belemmeringen_overheidsdata.doc]Download hier het rapport "Belemmeringen in de toegankelijkheid van (overheids)-geoinformatie"[/url]