Image
19 februari 2007
[url=http://www.vrom.nl/pagina.html?id=30830]Persbericht[/url] Op initiatief van het BGI vond op 14 februari jl. bij het Ministerie van VROM de eerste GeoMeeting plaats. De hele geo-sector had zich verzameld om deel te nemen aan dit stakeholdersoverleg: GI-beraad, GIN, GIMAplus, GeoNovum, RGI en het bedrijfsleven via VNBG en BGI. Onder voorzitterschap van plv. SG Peter Welling discussieerde het gezelschap over onderwerpen waar de hele geo-sector belang bij heeft. Op initiatief van het BGI vond op 14 februari jl. bij het Ministerie van VROM de eerste GeoMeeting plaats. De hele geo-sector had zich verzameld om deel te nemen aan dit stakeholdersoverleg: GI-beraad, GIN, GIMAplus, GeoNovum, RGI en het bedrijfsleven via VNBG en BGI. Onder voorzitterschap van plv. SG Peter Welling discussieerde het gezelschap over onderwerpen waar de hele geo-sector belang bij heeft. Maatschappelijke profilering, onderwijs, markt en overheid, innovatie, INSPIRE en de elektronische overheid passeerden de revue. De partijen hebben afgesproken om op basis van het regeerakkoord
een gezamenlijk aanbod aan de verantwoordelijke bewindspersonen te doen voor de verdere ontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur in Nederland. Tijdens dit bijzonder constructieve agendazettend overleg is afgesproken twee maal per jaar in deze setting bijeen te komen om inhoudelijk één of twee onderwerpen bij de kop te pakken. Doel van de GeoMeeting is gedefinieerd als ‘het bevorderen van het maatschappelijk rendement van de geo-informatiesector door het uitwisselen en afstemmen van beleidsstandpunten van de verschillende belangengroepen en het hieraan verbinden van concrete acties’. Het BGI verwacht veel van de GeoMeeting, omdat dit de eerste keer is dat de hele sector zich organiseert in een traditioneel overheid-gedomineerd speelveld. Het BGI hoopt dat met de GeoMeeting de organisatorische capaciteit van de sector vergroot wordt en een gezamenlijke sectorbrede visie ontwikkeld zal worden.