Image
20 september 2006
Op 3 juli j.l. voerden vertegenwoordigers van het BGI-bestuur een bespreking met de directie Energie en Telecom van het ministerie van EZ. Een dag later volgde een gesprek met Harry van Zon, directeur van de Directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector van het ministerie van BZK.

20 september 2006
Plv. Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Kohsiek heeft onlangs per brief gereageerd op een door BGI ingediend verzoek om meer duidelijkheid te geven over de openbaarmaking van het Nationaal Wegenbestand (NWB).

18 september 2006
Op 1 oktober 2006 gaat RGI weer tenderen. Er is 2 tot 4 miljoen Euro Bsik-subsidie beschikbaar, waarvan een aanzienlijk deel is bedoeld om verbindingen te leggen tussen bestaande RGI-projecten en projecten uit andere Bsik-programma
25 augustus 2006
Per 1 september 2006 verwelkomen wij Getronics PinkRoccade als nieuw lid van het BGI.
16 augustus 2006
Steun uit onverwachte hoek voor het voor het BGI: Onderzoekers worden in hun werk gehinderd door de beperkte toegankelijkheid van (semi-)publieke administraties. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een advies aan het ministerie van OC & W.

19 juni 2006
Minister Dekker heeft het Beraad voor de Geo-informatie (GI-beraad) ingesteld. Dit beraad adviseert de minister over hoe zij alle geo-informatie zoals bijvoorbeeld topografische kaarten, luchtfoto's, kadastrale percelen, adressen en gebouwen - beter op elkaar kan afstemmen. Dit sluit aan op het streven van het kabinet alle relevante overheidsinformatie en diensten voor burgers en bedrijven via internet beschikbaar te maken. Het instellingsbesluit is onlangs in de Staatscourant verschenen en is te vinden op deze website onder documenten.
13 juni 2006
In de vorige nieuwsmail hebt u kunnen lezen dat het BGI van start is gegaan met het door Ruimte voor Geo-Informatie ondersteunde project
24 mei 2006
Op 16 mei j.l. sprak een afvaardiging van het bestuur van het BGI met Peter Welling, plaatsvervangend secretaris generaal van VROM, en Noud Hooyman, beleidscoordinator ICT-visie en geo-informatie. E
24 mei 2006
Op 19 mei vond de jaarlijkse ledenvergadering van het BGI plaats. Tijdens de vergadering kwam naar voren dat het BGI de laatste tijd veel individuele Markt en Overheid cases voor haar leden behandelt. De conclusie was dat generiek beleid van de overheid op dit punt gewenst is. Het BGI zal hierover in de nabije toekomst gesprekken gaan voeren met o.m. Economische Zaken. Ook kwam aan de orde dat naast ledenwerving het behoud van lidmaatschap van huidige leden minstens zo belangrijk is. Frequente communicatie met de leden en een actieve rol van de leden zijn hiervoor de belangrijkste instrumenten. Met betrekking tot dit laatste zijn tijdens de vergadering direct spijkers met koppen geslagen. Vanuit de leden kwamen initiatieven tot het oprichten van een viertal special interest groups: basisregistraties, mobiliteit, onderwijs en de promotie van geo-informatie binnen andere markten dan de eigen sector.
22 mei 2006
Op vrijdag 19 mei jl. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de gevolgen van de implementatie van de basisregistraties voor het bedrijfsleven.