Image
27 maart 2023

Slim samenwerken aan de toekomstige leefomgeving.


Dit is het centrale thema van aankomende GeoBuzz. Het programma doel is om innovatieve en slimme toepassingen uit de geosector te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Het programma biedt ruimte om kennis te delen, de waarde van toepassingen te laten ontdekken en innovaties te tonen.

Overheden, bedrijven, Ingenieurs- en adviesbureau’s, ondernemers en kennisorganisaties worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor opname in het programma. Dit kunnen presentaties zijn, workshops, ervarings- en ambitieverhalen of tonen van innovatieve toepassingen.

U kunt vanaf nu uw programmavoorstellen indienen via onze website. Er kunnen voorstellen worden ingediend over de thema's klimaat- en woningbouwopgave. Daarnaast zijn voorstellen welkom die gaan over de geodataontwikkelingen en innovaties.

Lees meer over het thema en dien uw voorstel in: https://geobuzz.nl/programma-themas/

24 maart 2023

Op 23 maart 2023 heeft Camille van der Harten namens GeoBusiness NL samen met 59 andere partijen het digiAkkoord ondertekend. Dit gebeurde aan het einde van het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk.  Het digiAkkoord is een intitiatief van digiGO BIM Loket. Met het nieuwe digiAkkoord maken partners in de keten concrete afspraken over hoe zij de digitalisering gaan versnellen en samenwerking in de gebouwde omgeving gaan realiseren. 

 

20230323DigiAkkoord

15 maart 2023

Het AETERNUS Industry report Digitalisering in de Ingenieursbranche 2023 is gepubliceerd. GeoBusiness NL heeft hier met een interview aan meegewerkt.

Digitalisering staat bij veel bedrijven in de advies- en ingenieursbranche met stip op nummer 1 op de strategische agenda. Door met name het aanhoudend tekort aan hoog opgeleid personeel en vooral de structurele trend gericht op het verbeteren van productiviteit en kwaliteit van dienstverlening. Concreet betekent dit vol inzetten op automatisering van haar dienstverlening en een toename van het gebruik van software.

Lees het hele rapport.

14 maart 2023

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen. Ook zijn vier moties aangenomen. Lees meer: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20230314/omgevingswet_gaat_in_op_1_januari

13 maart 2023

Het programma DiS Geo gaat verder als Zicht op Nederland - Datafundament.

Goed zicht op veranderend Nederland. Dat is nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Daarom werken we gezamenlijk aan een fundamentele transformatie van losse basisregistraties naar een organisatie-overstijgend, multifunctioneel gegevenslandschap. Het is om allerlei redenen belangrijk om het huidige aanbod van (basis)registraties te versterken. Zodat er een sterk geo-datafundament ligt om op te bouwen.

 

Lees hier meer over het Programma Zicht op Nederland.

27 februari 2023

GeoBusiness NL heeft op verzoek van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer een position paper opgesteld met onze visie op de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet en de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Dit position paper is tot stand gekomen in samenwerking met onze leden die betrokken zijn bij de realisatie van het DSO en het gebruik van het DSO in dienstverlening of het aansluiten van eigen software applicaties.

Samengevat is ons advies:

 1. Stel de inwerkingtreding van de OW op 1 januari 2024 definitief vast. Onderzoek waar nodig alternatieven in de vorm van een gefaseerde of hybride invoer. Enkele voorbeelden zijn:  Geef het DSO-SWF officieel vrij en kijk of het DSO al deels kan worden ingezet; Maak het opstellen en werken met omgevingsplannen geen showstopper; Voor wat betreft uitvoerbare regels: beperk je tot waar het kan, nuttig en verantwoord is. Laat 100% dekkende regels vooral los en investeer in plaats daarvan in een samenwerkings-en participatieomgeving. Hier ligt voor het DSO veel complexiteit en hiervoor zijn er alternatieve oplossingen; en Maak gebruik van kennis en ervaring uit het subsidiedomein (b.v. Uniform Subsidie Kader (USK)). Daar is veel ervaring en zijn soortgelijke problemen rondom loket en complexiteit al opgelost.
 2. Heb vertrouwen in de markt. Onze leden, de leveranciers, zijn er klaar voor. Zorg wel voor een goede rolverdeling en samenwerking met de markt – zodat de overheid zich kan concentreren op haar taak om gezagen te stimuleren en om data beter beschikbaar te stellen.
 3. Organiseer nog meer centrale financiële ondersteuning om de educatie van de gezagen te stimuleren.
 4. Zorg voor (extra) budgetten om kinderziektes en opstartperikelen op te vangen.
 5. De overheid (Politiek en Bestuur) moet alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de OW op 1 januari 2024 in werking treedt en burgers en bedrijven vergunningen kunnen aanvragen en meldingen kunnen doen. Maak goede afspraken en zorg ervoor dat de standaarden zoals die nu zijn gedefinieerd niet meer wijzigen voor de inwerkingtreding. Maak de inwerkingtreding van de wet niet afhankelijk van het DSO, maar zorg ervoor dat het DSO op 1 januari 2024 voldoende werkt!
22 februari 2023

Onderwijs staat hoog op de agenda van GeoBusiness NL.

De Marktmonitor 2022, die wij in januari 2023 hebben gepubliceerd, geeft opnieuw aan dat de behoefte aan nieuw personeel in onze sector groot is. Onder onze leden geeft 76% aan op zoek te zijn naar nieuw personeel. Er is vooral behoefte aan HBO gekwalificeerd personeel, maar ook de behoefte aan MBO en WO geschoold personeel is onverminderd hoog.

Vanuit het Platform Onderwijs en Onderzoek coördineren wij de onderwijs activiteiten vanuit GeoBusiness NL. In het meest recente overzicht (25-01-2023) van onze onderwijsactiviteiten geven we een overzicht van de geo-onderwijsactiviteiten in Nederland en hoe wij hierbij zijn betrokken. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het landmeetkundig (geodesie) onderwijs op MBO en HBO niveau, de nieuwe Crebo opleiding Vakexpert Geo, Data & Design, de promotie van keuzedelen maatvoering technieken en 3D-modellering in de infra en de RIF Geodesie & Geo-ICT. 

In de onderstaande afbeeldingen wordt inzichtelijk gemaakt hoe het geo-opleiding aanbod eruit zou moeten zien voor het levenlang ontwikkelen en opleiden van landmeters en geo-data specialisten.

Aan de hand van deze visie wordt onderwijs ook geagendeerd binnen de landelijke politiek bij de ministeries van BZK en OCW.

Op 26 april 2023 organiseert het Platform Onderwijs en Onderzoek een onderwijsmiddag om met haar leden in gesprek te gaan over deze onderwijsactiviteiten. In dat gesprek horen wij graag wat wij anders, beter en/of nog meer kunnen doen.

Interesse in de onderwijsmiddag op 26 april 2023? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Plaatje 1 LLLPlaatje 2 LLL

   

 

 

 

15 februari 2023

In de week van 8 t/m 12 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse GeoWeek! Een week vol aardrijkskundige expedities voor leerlingen van groep 7/8 van de basisschool en klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs. Meer hierover kan je lezen in  via www.geoweek.nl
 

Je hebt nog tot 3 maart om jouw bedrijf aan te melden.
Wees er dus snel bij!

10 februari 2023

Donderdag 9 februari organiseerde MKB-Nederland voor haar leden een gesprek met de leden van de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat. Ruim 60 personen, waaronder Camille van der Harten namens GeoBusiness NL, grepen deze kans aan om voor hun belangrijke onderwerpen bij de Kamerleden onder de aandacht te brengen. De brancheverenigingen gingen met de Kamerleden in gesprek over onderwerpen zoals ruimte voor ondernemerschap in het mkb, financiering, regeldruk, energietransitie, bouwen, ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs en werken. Na afloop werd In Nieuwspoort bij een drankje het gesprek met de Kamerleden voortgezet.

20230209 foto

18 januari 2023

Matthias Snoei heeft op 1 januari 2023 zijn bestuursfunctie neergelegd en is teruggetreden als vicevoorzitter van GeoBusiness NL. Hij trad op 1 januari 2017 toe dat het bestuur als algemeen bestuurslid en vanaf 31 oktober 2019 in de rol van vicevoorzitter. Door nieuwe activiteiten in zijn eigen bedrijf zal hij in de toekomst minder tijd hebben voor GeoBusiness NL en daarom wil hij het stokje overdragen aan een opvolger. Algemeen bestuurslid Joost de Bruijn heeft de rol van vicevoorzitter overgenomen. Daarom is het bestuur nu op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid.

Korte profielschets

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die acteert op management- en/of directieniveau bij een van onze leden.
 Als algemeen bestuurslid vervul je een onafhankelijke rol in het behartigen van de belangen van private partijen, die in de geo-informatiesector actief zijn. Deze belangenbehartiging geef je, samen met de andere bestuursleden en het bureau, vorm door gebruik te maken van je netwerk binnen overheid, bedrijfsleven en/of onderwijs en wetenschap. Door je kennis van de geo-informatiesector en je bekendheid met de achterban van bedrijven die in deze sector actief zijn, ben je in staat om dit gericht, op basis van thema's of specifieke cases die aandacht vragen, te doen. Je bent in staat om, onafhankelijk van je eigen achtergrond, op te treden namens de vereniging.

 • De vacature heeft betrekking op een ‘algemeen bestuurslid (m/v)’.
 • Het uitgangspunt is om de verschillende ledengroepen en thema’s zo goed mogelijk in het bestuur te vertegenwoordigen. Bij aanmelding van kandidaten zullen we daar specifiek naar kijken.
 • De voorkeur gaat uit naar kandidaten op directie- of managementniveau.
 • De bestuursfunctie vraagt gemiddeld een inzet van 1 dag per maand.
 • Deze inzet geschiedt onbezoldigd.
 • Er is sprake van een eerste termijn van 4 jaar, dat kan worden verlengd met een tweede termijn van 4 jaar.

Procedure

Het bestuur is voornemens op de Algemene Ledenvergadering op 29 juni 2023 een voorstel met het bestuurslid van voorkeur te doen.

Mocht je interesse hebben in deze bestuursfunctie, dan kun je dit kenbaar maken bij Camille van der Harten, directeur (via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Kandidaten die zich aanmelden zullen, na evaluatie, worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek in het voorjaar 2023.  Dit gesprek wordt gevoerd met de directeur en één van de bestuursleden.

Uiteraard worden sollicitaties vertrouwelijk behandeld.