Algemeen

Artikel 1
Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld overeenkomstig artikel 19 van de Statuten.

Lidmaatschap

Artikel 2
In aanvulling op artikel 4 van de Statuten worden de volgende vereisten aan het lidmaatschap gesteld. Van GeoBusiness Nederland kunnen organisaties lid worden die:

  • Producten en/of diensten aanbieden op gebied van geografische informatie;

  • Een winstdoelstelling hebben; 

  • Voornemens en in staat zijn om te voldoen aan de gedragsregels van de vereniging;

  • Ingeschreven staan in de kamer van Koophandel in Nederland.

Commissies

Artikel 3
Het bestuur kan overeenkomstig artikel 14 van de Statuten commissies instellen ter behandeling van de door hem aan te wijzen onderwerpen.

Artikel 4
Samenstelling commissie. 
1. Het bestuur benoemt de voorzitter van de commissie voor maximaal 4 jaar.
2. De commissies worden samengesteld uit de leden.
3. In iedere commissie heeft tenminste één bestuurslid zitting.
4. Het bestuur stelt ieder jaar de samenstelling van de commissie opnieuw vast, op voordracht van de voorzitter. 
5. De voorzitter beoordeelt of alle commissieleden op basis van kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de commissie. 
6. Er is altijd mogelijkheid voor geïnteresseerde leden om aan te sluiten bij een commissie, ook tussentijds. 
7. Grote commissies kunnen in kleinere groepen worden opgedeeld rondom bepaalde thema’s. De voorzitter blijft verantwoordelijk voor onderlinge afstemming.

Artikel 5
Jaarplan. 
Iedere commissie stelt een jaarplan op volgens het door het bestuur opgesteld format. Jaarplannen dienen in januari van het betreffende jaar te worden opgeleverd en worden in de daaropvolgende bestuursvergadering besproken en goedgekeurd. De jaarplannen zijn input voor het beleidsplan.

Artikel 6
Rapportage. 
Iedere commissie stelt jaarlijks een rapportage op volgens het door het bestuur opgesteld format. Rapportages dienen in januari volgend op het betreffende jaar te worden opgeleverd. De rapportages zijn input voor het jaarverslag.

Artikel 7
Taakverdeling.
Tussen het bestuur en commissies geldt de volgende taakverdeling:
• Commissies komen met ideeën in een jaarplan, het bestuur keurt deze plannen goed en zorgt voor de communicatie. 
• Gesprekken met externe partijen worden gevoerd door een tandem van de voorzitter van de commissie en het verantwoordelijk bestuurslid. 
• Commissievoorzitters overleggen 2 maal per jaar met het bestuur. Eén maal in het begin van het jaar en één maal halverwege het jaar. Het 2e moment wordt gebruikt als input voor het beleidsplan van GeoBusiness Nederland.
• Van vergaderingen van commissies wordt een kort verslag of besluitenlijst gemaakt. Het bestuur heeft inzage in deze verslagen. 
• Commissievoorzitters krijgen inzage in verslagen van bestuursvergaderingen en in verslagen van andere commissies.

Artikel 8
Inhoudelijke afstemming tussen commissies. 
De verantwoordelijkheid voor inhoudelijke afstemming tussen commissies ligt bij de voorzitters. Het bestuur stelt hiervoor faciliteiten en ondersteuning vanuit het bureau beschikbaar.

Artikel 9
Budgetten. 
In het jaarplan wordt een voorstel gedaan voor het te besteden budget. .Elke commissie kan binnen de kaders van het jaarplan zonder expliciete toestemming van het bestuur besluiten om uitgaven doen tot een maximum totaalbedrag van 3.000 euro per jaar. Ondertekening van opdrachten en goedkeuring van facturen gebeurt wel altijd door een daartoe gemachtigd bestuurslid. Voor bedragen hoger dan dit basisbudget dient eerst een voorstel bij het bestuur te worden ingediend.

Artikel 10
Publiciteit en evenementen. 
Alle communicatie-uitingen worden eerst afgestemd met het bestuur. Commissies kunnen seminars en workshops organiseren, en (opinie)artikelen schrijven. Plaatsing van artikelen op website en nieuwsbrief verloopt via het bureau. Voor het plannen van afspraken en het organiseren van seminars kan gebruikt gemaakt worden van ondersteuning van het bureau.

Bureau

Artikel 11
De functionarissen aangesteld op grond van artikel 15 van de Statuten vormen tezamen het Bureau van de vereniging onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 
Artikel 12
Bezoldigde functionarissen stemmen hun activiteiten af met een daartoe aangewezen bestuurslid.

Wijziging

Artikel 13
Dit Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd door een besluit daartoe van de leden met een meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 13 november 2008.