Image

Platform Omgevingswet

Platformmanager: Theo Thewessen (Geodan)
Linking pin bestuur: Rob Steneker (Visma-Roxit)

Context:

De rol van het geo-bedrijfsleven in: (i) de ontwikkeling en gebruik van het digitaal stelsel en applicaties in het kader van de nieuwe omgevingswet; en (ii) planologie en inrichting van de fysieke leefomgeving in de nieuwe situatie.

Image

Inhoudelijke onderwerpen:

 • Ontwikkeling en afstemming Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Platform voor bedrijven met oplossingen (etalage functie)
 • ‘Business-wise’ ontwikkelen in samenwerking met partners vanuit de overheid

Aansluiten bij:

 • MKB-NL en VNO-NCW (Secretariaat Energie en Klimaat (Legal))
 • Initiatieven vanuit het bedrijfsleven
 • Initiatieven vanuit de overheid (Ministerie van BZK (DSO), Kadaster, VNG, …)
 • Strategisch Leveranciersoverleg (coördinatie vanuit de VNG)
 • Netwerkoverleg Gebruikers (NWOG) en Centraal Operationeel Gebruikersoverleg (COGO) (coördinatie vanuit het Kadaster)

Achtergrondinformatie

Informatie over de stand van zaken rondom de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Op deze pagina houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van de meeste recente ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en het DSO. Het gaat hierbij om de activiteiten die wij organiseren vanuit GeoBusiness Nederland, het nieuws vanuit het Programma aan de Slag met de Omgevingswet en de Strategische Klankbordgroep Omgevingswet.

 1. GeoBusiness Nederland: Programma Omgevingswet en Informatiebijeenkomsten
 2. Nieuws vanuit het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet
 3. Strategische Klankbordgroep Omgevingswet

1. GeoBusiness Nederland: Programma Omgevingswet en Informatiebijeenkomsten

1.1 Programma Omgevingswet

De doelstelling van het Programma Omgevingswet is het realiseren van een platform voor samenwerking tussen bedrijven en stakeholders uit overheid en onderzoek en wetenschap, met als doel een etalage te zijn waar bedrijven gezamenlijk kunnen werken aan pre-competitieve voorbeelden gericht op lastenverlaging en procesverbetering.
Voor meer informatie zie Programma Omgevingswet

1.2 Informatiebijeenkomsten Omgevingswet GeoBusiness Nederland

 Het Programma Omgevingswet organiseert 4 keer per jaar een informatiebijeenkomst die open staat voor alle leden van GeoBusiness Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met maximaal 30 deelenemers in gesprek met vertegenwoordigers vanuit de overheid, zoals de Programmaraad Omgevingswet, RWS, Kadaster, KING, IPO, Geonovum, etc.

Presentaties Informatiebijeenkomst Omgevingswet (17-04-2018)

Tijdens deze bijeenkomst zijn er presentaties gegeven door Gijs van Duijn, Joyce de Jong en Pieter Meijer vanuit het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet (DSO) en vanuit GeoBusiness Nederland door Esri (Bas Bijtelaar), MUG (Hans Hainje), Roxit (Remco Koenders) en Geodan (Peter van den Pol).

20180417 Programma Omgevingswet

GeoBusiness NL (Esri)

GeoBusiness NL (MUG)

GeoBusiness NL (Roxit)

GeoBusiness NL (Geodan)

Programma DSO (Gijs van Duijn)

Programma DSO Functionele kwartaaldemo v0.71 Gmeenten (Joyce de Jong Pieter Meijer)

Presentaties Informatiebijeenkomst Omgevingswet (19-12-2017)

Presentatie Introductie GBN Omgevingswet

Presentatie Joyce de Jong (Programma DSO) - kwartaal demo december 2017:
Presentatie Joyce de Jong GBN Omgevingswet 19-12-2017

Presentatie Marcel Tieman (Gemeente Amsterdam) - toepassingen:
Presentatie Marcel Tieman GBN Omgevingswet 19-12-2017

Presentaties Informatiebijeenkomst Omgevingswet (26-9-2017)

Presentatie Programma Omgevingswet

KING over architectuur uitwerking Omgevingswet Gemeenten en Leveranciersmanagement:
Presentatie KING Han Wammes Bas Hoondert

Werkplan Informatiehuizen - naar Informatieproducten:
Presentatie Ruben Busink

2. Nieuws vanuit het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet

Algemene informatie via de website: Aan de Slag met de Omgevingswet

Lees meer in de nieuwsbrieven:

Kwartslag (oktober 2017)

Kwartaalslag (januari 2018)

Kwartaalslag (april 2018)

ICT-Markttoets DSO 2014 en 2017:

Eind 2017 organiseerde Nederland ICT in samenwerking met GeoBusiness Nederland voor het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een ICT Markttoets over het digitaal stelsel voor de Omgevingswet/Open Stelsel (DSO). Deze ICT Markttoets richtte zich op marktpartijen die gebruik gaan maken van het DSO voor het (door)ontwikkelen van standaardsoftware ten behoeve van de Omgevingswet. Omdat het DSO wordt ontwikkeld als een ‘open stelsel’ zijn zowel overheid als markt erbij gebaat dat er goede mogelijkheden zijn om koppelingen te bouwen met het DSO en dat het open stelsel de markt uitnodigt te vernieuwen. De landelijke voorziening DSO is daarin de ‘leverancier aan marktpartijen’ en de verschillende overheidsorganisaties de ‘opdrachtgever of klant van marktpartijen’. De rapportage met daarin de mening van de markt is vanaf nu beschikbaar.

MARKTCONSULTATIE

Het Programma had behoefte om haar strategie bij relevante marktpartijen te toetsen. Hiervoor is door Nederland ICT een marktconsultatie (de ICT Markttoets) georganiseerd. De resultaten van de ICT Markttoets worden gebruikt om verder richting te geven aan de doorontwikkeling van het stelsel.

VRAGEN AAN DE MARKT

De ICT Markttoets vond plaats in een zeer prettige, open sfeer. De markt waardeert het zeer dat het Programma de ‘agile’ samenwerkingsvorm met de markt heeft omarmd. Ook is het Programma nu overduidelijk met de concrete invulling bezig, in tegenstelling tot 2014, toen de eerste ICT Markttoets Omgevingswet werd gehouden. De 25 aanwezige marktpartijen discussieerden uitgebreid met elkaar over de twee hoofdvragen van het Programma. Ten eerste wilde het Programma weten of de geboden informatie en ondersteuning voldoende is om als marktpartij software te kunnen (door)ontwikkelen en aan te kunnen bieden. Daarnaast werd gevraagd of marktpartijen al concrete initiatieven namen om software aan te kunnen bieden waarbij ze gebruik maken van/aansluiten op het DSO.

MENING VAN DE MARKT

Uit de ICT Markttoets bleek dat de marktpartijen van mening zijn dat er veel informatie aanwezig is, maar dat er nog niet voldoende informatie is om nu al software te kunnen doorontwikkelen en aanbieden. De business case door marktpartijen kan nog niet worden gemaakt, omdat er meer helderheid nodig is over de planning. Daarnaast zien de marktpartijen graag dat het Programma de samenwerking met marktpartijen intensiveert en een regierol speelt om de kennis en ervaring die via pilots en proeftuinen wordt opgedaan te delen met alle partijen. Risico’s zien de marktpartijen rondom de keuzes die nog gemaakt moeten worden over verantwoordelijkheden (landelijk en/of decentraal) op diverse bestuurlijke niveaus. Een ander risico zien zij in het feit dat de juridische procesinrichting- en procesuitvoeringsvraagstukken en ICT niet in samenhang worden uitgewerkt. Ook is nog veel onzeker over wat er momenteel wettelijk en/of via welke standaarden geregeld wordt.

Met betrekking tot de daadwerkelijke initiatieven geeft een aantal marktpartijen aan al bij concrete proeftuinen betrokken te zijn. Andere marktpartijen zijn nog niet concreet bezig met het inzetten van vernieuwde software. Meestal omdat de betrokken klantgroep hun behoefte nog niet goed in beeld heeft.

Het Programma DSO was zeer content met de inbreng tijdens deze marktconsultatie en de adviezen die de markt aan het Programma heeft meegegeven. Daarnaast bleek de ICT Markttoets wederom een mooie ontmoetingsplek waar de informatie en kennis van overheid en markt open kan worden uitgewisseld. De marktpartijen worden bij toekomstige kennissessies nog meer betrokken als ‘vrienden van het stelsel’.

RAPPORTAGE

Zie voor het volledige advies van de markt het rapport.

Herplanning en BIT-advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft het hele programma Omgevingswet geëvalueerd. Het rapport (BIT-advies) is kritisch op 3 onderdelen:

 • Programma wordt niet evolutionair opgepakt. 
 • Complexiteit.
 • Gebruikers onvoldoende betrokken.

Hieronder het BIT-advies en de reactie van het Ministerie van I&M:

20170907 BIT-advies DSO

20171006 Reactie BIT-advies-Herplanning-stelselherziening-omgevingsrecht

Voortgang Programma DSO

 1. In reactie op het BIT-advies is er een werkgroep opgezet om de complexiteit van het DSO te reduceren.
 2. De ontwikkeling van het DSO ligt op schema en de ambitie blijft staan. Het derde kwartaal is afgesloten en het vierde kwartaal is op 2 oktober 2017 van start gegaan.
 3. In reactie op het BIT-advies zijn twee filmpjes gemaakt met informatie over:

3. Strategische Klankbordgroep Digitalisering Omgevingswet

Onafhankelijk voorzitter van deze klankbordgroep is Dorine Burmanje (voorzitter Raad van Bestuur Kadaster). GeoBusiness Nederland (vertegenwoordiger: Camille van der Harten) is lid van de Strategische Klankbordgroep Digitalisering Omgevingswet.

Over de Strategische Klankbordgroep Omgevingswet:

De implementatie van de Omgevingswet wordt vormgegeven in een interbestuurlijk programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, een samenwerking van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Rijkswaterstaat coördineert deze implementatie namens de overheden.

Een belangrijk onderdeel van de implementatie is de digitalisering van de dienstverlening in het fysieke domein. Om de digitalisering goed vorm te geven, zetten de gezamenlijke overheden de gebruikersbelangen voorop. Dit uitgangspunt is ook opgenomen in de opdracht die Rijkswaterstaat als coördinator heeft ontvangen. Om hieraan – ook op strategisch niveau – invulling te geven, heeft Rijkswaterstaat samen met partners een Strategische Klankbordgroep Omgevingswet voor gebruikersinbreng ingericht. Vanwege de ervaring die het Kadaster hiermee heeft, is de Raad van Bestuur van het Kadaster gevraagd deze Klankbordgroep op te zetten en voor te zitten.

De leden van dit overleg zijn: Leden Strategische Klankbordgroep Omgevingswet (20170508)