Image

Werkgroepen / SIG's

GeoBusiness Nederland heeft 5 Thematische Platformen, een Innovatie Lab en 3 Special Interest Groups (SIG's) waarin groepen van bedrijven acties ondernemen rondom een specifiek gezamenlijk thema of belang.  Op deze manier geeft de vereniging uitvoering aan de acties vanuit de Lobbyagenda.

GBN Praatplaat kopie

Platformen

Platformen zijn gericht op kennisdeling en samenwerking tussen geo-bedrijven, maar bieden ook een platform voor externe partijen uit overheid, onderzoek en wetenschap en bedrijfsleven in een specifiek marktgebied.

De platformen bevorderen ecosystemen van stakeholders waarbinnen kennis gedeeld wordt en partijen zich kunnen profileren.

De platformen hebben een bepaalde duur en eindigen zodra de markt volwassen is of netwerken of kennisdeling geen meerwaarde meer biedt. Innovatie vindt binnen deze platformen plaats. Elk platform legt operationele relaties met relevante externe stakeholders zoals (semi-)overheid (RWS, ProRail, Kadaster, VNG, etc.) en bedrijven.

De Platformen worden aangestuurd door een Platformmanager vanuit een van de lidbedrijven, het ‘boegbeeld’ van het platform. De platformmanager wordt ondersteund door een bestuurslid (linking-pin bestuur).

Het Platform is de kern van een community. Dit wordt vormgegeven door de volgende activiteiten:

  • Evenementen en kennisdeling: 2 tot 4 bijeenkomsten per jaar met externe partners (vanuit overheid of bedrijven uit specifiek marktgebied).
  • Belangenbehartiging: wensen leden bespreken – input voor bestuur voor strategische afstemming (interne (kerngroep) bijeenkomst).
  • Projecten: specifieke projecten – afstemming over thematische onderwerpen.
  • Communicatie: Informatievoorziening naar alle leden. Digital community management (YouTube, LinkedIn, Slack, etc.) ter ondersteuning van kennisdeling.
  • Pers en Media: Uiting en profilering.

Special Interest Groups (SIG’s)

In de SIG’s werken bedrijven samen die actief zijn binnen een bepaalde sector (Landmeten / Inwinning) of thema (Bodemonderzoek / Grondradar techniek). Er zijn drie SIG's: Inwinning, Geofysica en Grondradar (BOGG) en Beheer Openbare Ruimte (BOR). Vanuit deze werkgroepen worden thematische onderwerpen aangdragen voor de platformen.

De SIG’s worden aangestuurd door een voorzitter vanuit een van de lidbedrijven en een bestuurslid als linking-pin naar het bestuur.

Innovatie Lab

Het Innovatie Lab is een initiatief van GeoBusiness Nederland en wordt uitgevoerd vanuit GeoSamen met partners vanuit de overheid, het ministerie van BZK en Geonovum. GeoBusiness Nederland heeft dit initatief genomen om met haar leden vorm te geven aan een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

Het Lab is een inspirerende omgeving waarin nieuwe samenwerkingsvormen worden onderzocht en waar de leden van GeoBusiness Nederland kunnen laten zien welke innovatieve toepassingen kunnen worden gebruikt.

GeoSamen

GeoSamen is een samenwerking tussen de overheid, bedrijfsleven en wetenschap waarin wordt samengewerkt vanuit een gezamenlijke breed gedeelde visie op de toekomst van de geosector.

Vanuit het bestuur wordt de ondersteuning aan het invullen en uitvoeren van de gemeenschappelijke visie en activiteitenkalender van GeoSamen gecoördineerd.