Welkom op de startpagina Geobasisregistraties

Op deze pagina vindt u informatie en links naar websites over het stelsel van Basisregistraties en alle Geobasisregistraties.

Veel leden van GeoBusiness Nederland werken aan het vervaardigen van de Geobasisregistraties, het actueel houden ervan en het verbeteren van de kwaliteit. Anderen maken toepassingen met en op basis van deze basisregistraties. De leden vindt u op de ledenpagina: https://www.geobusiness.nl/leden. GeoBusiness Nederland onderhoudt een goede relatie met de partners binnen de overheid en behartigt hierin de belangen van de bedrijven.

De belangrijkste basisinformatie over de Geobasisregistraties vindt u op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties

Hier vindt u ook de Beleidsvisie Samenhangende Objectenregistratie (vastgesteld, definitief 28 november 2019): https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/documenten/beleidsnota/2019/11/29/beleidsvisie-samenhangende-objectenregistratie

De data van de Geobasisregistraties en ook veel andere geodata vindt u op PDOK, Het Platform voor hoogwaardige geodata: https://www.pdok.nl

 

Wat is het stelsel van basisregistraties?

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal registraties aangewezen, waarvan de Nederlandse overheid meent dat daarin met een gerust hart alle vitale gegevens over burgers, bedrijven en instellingen gecentraliseerd kunnen worden opgeslagen. De verantwoordelijken voor het stelsel gaan ervan uit dat deze zogeheten "authentieke gegevens" een dermate hoge kwaliteit zullen hebben, dat de overheid deze gegevens zonder enig verder onderzoek in haar werk zal kunnen gebruiken. Een van de meest belangrijke concepten achter dit idee is de verplichte terugmelding. Op het moment dat een afnemer van gegevens uit een basisregistratie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de gegevens mag er van worden afgeweken mits deze twijfel, over de betrouwbaarheid van de gegevens, is teruggemeld aan de bronhouder van de gegevens. De gegevens krijgen een aantekening en de bronhouder zal vervolgens een onderzoek instellen. Op deze manier wordt er een zelfreinigend systeem gecreëerd.

 

Basisregistraties in het geo-informatiedomein

Dit betreft de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), de basisregistratie topografie (BRT), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT), de basisregistratie kadaster (BRK) en de basisregistratie ondergrond (BRO). De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties is beleidsverantwoordelijk voor deze basisregistraties. Op deze site wordt u met name geïnformeerd over beleidsmatige aspecten van de basisregistraties, alsmede over zaken rond toezicht en handhaving. Voor operationele informatie wordt u via deze site verwezen naar andere websites die betrekking op beheer en exploitatie van deze registraties.

 

Doorontwikkeling in Samenhang: DiS GEO

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de opbouw van maatschappelijk waardevolle basisregistraties en andere voorzieningen in het geo-informatiedomein. De geobasisregistraties zijn los van elkaar ontwikkeld, en vormen daardoor nog geen samenhangend geheel. Dat staat optimale synergie in sturing, bekostiging, inwinning, kwaliteitsbeheer, en gebruik, en de bijbehorende kostenvoordelen, in de weg.

Daarom wordt er gewerkt aan doorontwikkeling naar een samenhangend geheel van geobasisregistraties. Deze doorontwikkeling wordt DiS GEO genoemd (Doorontwikkeling in Samenhang). Dit gebeurt onder regie van het ministerie van BZK. Binnen DiS GEO wordt samengewerkt met de partners binnen de geo-informatie infrastructuur, en het GIBeraad wordt regelmatig geïnformeerd.

Meer informatie over DiS GEO is te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang

 

Meer over de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

Dagelijks verandert de inrichting van Nederland. Zonder topografische ondergrond, regels en overzicht wordt dat chaos. Noodzakelijk is exact te weten hoe Nederland er op dit moment uit ziet. Met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leggen de bronhouders alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig vast. De BGT is dé virtuele kopie van Nederland waarmee plannenmakers en beheerders in staat zijn om de fysieke ruimte doordacht in te richten en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Alle gemeenten, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, ProRail, de provincies en waterschappen brengen de dagelijks veranderende, fysieke werkelijkheid van Nederland samen in kaart. Zij zijn de 418 bronhouders die als Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT - het SVB-BGT - dagelijks werken aan de volledigheid, actualiteit en uniformiteit van de BGT.

Meer informatie over het SVB-BGT vindt u op deze website: https://www.svb-bgt.nl/