Image
08 juni 2005
Het BGI heeft een brief gestuurd naar minister Dekker van VROM over het opzetten van een GPS Het BGI is van mening dat er voor Rijkswaterstaat en het Kadaster weinig grond is zelf een GPS – RTK (Real Time Kinetic) netwerk op te zetten, gezien het feit dat de markt reeds in zo’n netwerk voorziet en het aanbod nog zal toenemen. Uiteraard zijn overheidsinstellingen en zelfstandige bestuursorganen relatief onafhankelijk in hun organisatiebeslissingen. Echter het voornemen kan uit oogpunt van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening onvoldoende beargumenteerd worden. Bovendien mag worden verwacht dat het maatschappelijk kosten-batensaldo negatief zal uitvallen. Daarnaast wordt met het besluit en de consequenties die het heeft voor de markt, de marktwerking omtrent deze dienstverlening met zekerheid onmogelijk gemaakt. Hiermee ontstaat bovendien een informatiestructuur-vraagstuk: wie doet wat in de geo-informatiesector.

Het Bedrijvenplatform heeft om deze redenen de minister nadere uitleg gevraagd. Bovendien is gevraagd om een visie op het vraagstuk van informatie – infrastructuur in de (geo)informatiesector in termen van markt en overheid, in relatie tot de beleidsdoelstellingen om van Nederland een innovatieve kenniseconomie te maken.

Zie ook de brief aan de minister onder 'documenten'.