Image
30 november 2005
Zoals al eerder op deze website vermeld, is het BGI met het Kadaster in gesprek over de mogelijkheden voor ruimere toegankelijkheid van kadastrale data. Onlangs is hierin een nieuwe stap gezet. Het BGI is met het Kadaster in gesprek over de mogelijkheden voor ruimere toegankelijkheid van kadastrale data. Het Kadaster heeft deze zomer het BGI gevraagd nader de principes voor ruimere toegankelijkheid uit te werken. Het BGI heeft daarop te kennen gegeven dat de pilot inzicht zou moeten geven in:
1. De kwalitatieve voorwaarden die aan de bevraging en de bevrager zullen worden gesteld;
2. De hoogte en argumentatie van de prijs die zal gaan gelden voor on line toegang;
3. De hoogte en argumentatie van de prijs die zal gaan gelden voor het resultaat/ het antwoord;
4. De mate waarin het Kadaster bereid is haar naam aan het resultaat te verbinden;
5. De beperkingen die het Kadaster al dan niet aan de exploitatie van het antwoord wil opleggen.

Het Kadaster heeft op 17 november met een brief van bestuursvoorzitter Burmanje op deze uitgangpunten gereageerd. Kern van het antwoord is dat het Kadaster bij dataverstrekking gebonden is aan diverse wettelijke bepalingen: de Kadasterwet, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Regeling Tarieven Kadaster etc.

Op korte termijn zullen het Kadaster en het BGI opnieuw om de tafel gaan zitten om de volgende stap te zetten. Waarbij het gaat om het nader uitwerken van de mogelijkheden die de wettelijke bepalingen bieden voor de pilot voor laagdrempelige toegankelijkheid. Voor het BGI is het beoogde resultaat zodanig laagdrempelige toegankelijkheid, dat een stimulerende werking uitgaat naar het bedrijfsleven.