Image
20 september 2006
Het BGI heeft de afgelopen zomer met stakeholders van de geo-basisregistraties overlegd over de rol van het bedrijfsleven bij implementatie en beheer. Gesproken is met o.a. de projectleider basisregistraties Kadaster en Topografie van VROM, de directeur Strategie en Beleid van het Kadaster, de directeur van het LSV, de directeur van GBO.Overheid, enkele gemeenten, de directeur van het Waterschap Zuiderzeelanden en betrokkenen uit de NUTS. Verder zijn gesprekken gaande met de projectleider GBKN binnen VROM over een concrete bijdrage van het bedrijfsleven aan de totstandkoming van een businessmodel. Tenslotte is het BGI gevraagd deel te nemen aan het \"strategisch overleg omgevingsvergunning\" van de VNG.