Image
22 mei 2007
Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie streeft naar optimale benutting van de maatschappelijke en economische potenties van geo-informatie. Om dit te bereiken richt het BGI zijn pijlen op een vijftal speerpunten, die tezamen de strategische agenda vormen. Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie streeft naar optimale benutting van de maatschappelijke en economische potenties van geo-informatie. Om dit te bereiken richt het BGI zijn pijlen op een vijftal speerpunten, die tezamen de strategische agenda vormen.
1. [b]Innovatie[/b]. Nederland moet koploper zijn in de kenniseconomie. ICT is één van de motoren van de Nederlandse kenniseconomie. Geo-informatie is een belangrijk element van de Nederlandse ICT-infrastructuur. Het BGI is van mening dat optimale randvoorwaarden moeten worden geschapen om de innovatie in deze sector te stimuleren.
2. [b]Marktwerking[/b]. In de geo-informatie sector werken publieke en private organisaties samen aan de ontwikkeling van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur. Marktwerking stimuleert innovatie en efficiëntie, versterkt het Nederlandse bedrijfsleven en verhoogt het maatschappelijk rendement. Het BGI vindt het daarom belangrijk dat de markt maximaal wordt ingeschakeld.
3. [b]Vrije toegankelijkheid van overheidsdata[/b]. Een deel van de geografische bestanden in Nederland wordt opgebouwd of beheerd door overheden. Deze bestanden zijn vaak moeilijk toegankelijk voor andere partijen. De maatschappelijke en economische potenties van deze bestanden worden daardoor onvoldoende benut. Het BGI vindt dat overheidsbestanden vrij toegankelijk moeten zijn, en dat overheid en bedrijfsleven gezamenlijk geschikte exploitatiemodellen moeten ontwikkelen.
4. [b]Arbeidsmarkt en onderwijs[/b]. Voor een goed functionerende geo-informatie sector is de aanwezigheid van voldoende goed opgeleide mensen cruciaal. In de huidige situatie is sprake van toenemende schaarste en onvoldoende instroom op de arbeidsmarkt. Het BGI vindt het belangrijk dat er initiatieven worden ontplooid om de kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare personeel op het gewenste niveau te brengen.
5. [b]Maatschappelijke profilering[/b]. Geo-informatie staat ten dienste aan vele maatschappelijke sectoren zoals veiligheid, ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en recreatie. De rol en het belang van geo-informatie in deze werkvelden is vaak onderbelicht en onvoldoende bekend voor de buitenwereld. Het BGI vindt het belangrijk dat het brede maatschappelijke gebruik van geo-informatie beter zichtbaar wordt gemaakt.