Image
06 augustus 2007
De geo-infrastructuur in Nederland maakt een snelle ontwikkeling door. Niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch moeten de bakens worden verzet. Een volwassen geo-wereld denkt verder dan producten of processen. Zij denkt in ketens, waarbinnen de marktsector en de overheidsector elkaar ruimte bieden en elkaar sterker proberen te maken. Een moderne overheid behoort, nadat zij haar informatiebehoefte heeft vastgesteld, eerst na te gaan of daarin door bestaand aanbod kan worden voorzien. Met deze invalshoek in het achterhoofd zou het zinnig zijn om ook nog eens goed na te denken over hoe we de invulling van eigendom, productie en distributie zouden moeten organiseren voor bijvoorbeeld de topografische bestanden, de GBKN, luchtfoto