Image
15 februari 2008
GeoBusiness Nederland is uit de startblokken! Er staat een nieuwe vereniging met een nieuwe organisatie. En we zijn ingetrokken bij GeoBusiness Nederland is uit de startblokken! Er staat een nieuwe vereniging met een nieuwe organisatie. En we zijn ingetrokken bij ‘grote broer’ ICT~Office in Woerden waarmee we faciliteiten en kennis gaan delen.
In de afgelopen jaren hebben de voorgangers van GeoBusiness Nederland (BGI en VNBG) zich bezig gehouden met een breed scala aan onderwerpen. Belangrijke dossiers zijn o.a. de toegankelijkheid van overheidsinformatie, de aanbestedingspraktijk, professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, markt & overheid beleid en de maatschappelijke profilering van de geo-sector. Op deze terreinen zal GeoBusiness Nederland zich ook in 2008 blijven inzetten. Een tweetal onderwerpen zal in 2008 extra aandacht krijgen: innovatie en onderwijs.

[b]Innovatie[/b]
Innovatie is de brandstof van het bedrijfsleven. Voortdurende vernieuwing is nodig om te overleven. In de afgelopen twintig jaar lag in de geo-sector het accent vooral op technische innovaties: nieuwe instrumenten, slimmere software, snellere data- en communicatietechnologie. De komende periode zal het accent liggen op architectuur, standaardisatie en schaalvergroting. Maar nog belangrijker zal de procesinnovatie zijn: verbetering van de bedrijfsprocessen, optimalisatie van de ketens. Wie zijn geo-producten op de beste manier aanbiedt, wint de slag. En daarmee zullen ook nieuwe spelers en nieuwe markten hun intrede doen.
De geo-wereld was lange tijd een voor buitenstaanders ontoegankelijk eiland. Maar dat eiland groeit in snel tempo vast aan het vasteland. En steeds meer vastelandbewoners komen zich nu vestigen op het oude eiland om te genieten van het boeiende landschap en het mooie uitzicht. De integratie is begonnen! Een volgende generatie zal zich er niet meer van bewust zijn dat er ooit een geo-eiland heeft bestaan.
De geo-sector is een innovatieve sector. Steeds weer ontwikkelen bedrijven vernieuwende producten en diensten. Soms dankzij grote investeringen en veel risicokapitaal. Maar soms ook gewoon dankzij een slim idee, of door zich te richten op een hele specifieke niche. Innovaties moeten zichtbaar zijn. Dat is goed voor de uitstraling van de sector. GeoBusiness Nederland zal in 2008 bedrijven helpen om hun innovaties onder de aandacht te brengen, met als doel om ook anderen hiermee te inspireren. Daarnaast zullen we ons inspannen voor een gunstig innovatieklimaat. Hierbij hoort het stimuleren van de interactie tussen het bedrijfsleven, kennisinstituten en wetenschap. Maar ook het aanboren en benutten van (nieuwe) subsidiemogelijkheden, het stimuleren van internationale samenwerkingen, het ‘afkijken’ bij andere sectoren, en het maken van afspraken met opdrachtgevers over een rol als launching customer.


[b]Onderwijs[/b]
Over de staat van het geo-onderwijs in Nederland is al veel gezegd en gesproken. Op alle onderwijsniveaus is de in- en uitstroom onder de maat. Vacatures bij bedrijven worden steeds meer ingevuld door instromers met een algemene technische of ICT achtergrond, die het geo-informatie vak on-the-job leren. Of door mensen die wel een volledige geo-informatie opleiding hebben doorlopen, maar dan niet in Nederland.
Gelukkig zijn er veel mensen die zich inspannen om de situatie te verbeteren. Dat begint met ‘awareness kweken’ op het niveau van middelbaar onderwijs, en initiatieven als GeoFort, GeoWeek en de GeoTruck zijn daarvoor erg belangrijk.
Maar de fundamentele problemen blijven onopgelost en de versnippering is te groot. Moeten we er naar streven om de oude situatie te herstellen, met geodesie en geo-informatie als volledige opleidingen op middelbaar, hoger en academisch niveau? Of moet geo-informatie alleen maar een specialisatierichting zijn? En in combinatie met welke opleidingen zou deze dan moeten worden aangeboden, en wat moet er geleerd worden?
GeoBusiness Nederland zal er actief aan bijdragen dat in 2008 de gezamenlijke stakeholders een lange-termijn termijn visie ontwikkelen op het onderwijs en de arbeidsmarkt in de geo-informatie sector. Een soort Deltaplan geo-onderwijs dus. In de lente van 2008 zal dit onderwerp ook centraal staan op de agenda van de GeoMeeting. Hoewel het verzorgen van onderwijs primair de taak is van de overheid, kan en wil het bedrijfsleven ook al op korte termijn haar bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van faciliteiten (zoals bij EduGIS), het stimuleren of sponsoren van specifieke initiatieven, het leveren van gastdocenten, het geven van gastcolleges, en het aanbieden van stages, afstudeerplekken en trainee-posities en last-but-not-least: het creëren van gerichte publiciteit en aandacht voor de geo-informatie sector. Als dit gepaard gaat met een (her)ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand geo-onderwijs dat op een aantrekkelijke manier wordt aangeboden, komt het vliegwiel weer op gang.