Image
25 november 2008
De stuurgroep Arbeidsmarkt Geodesie & Geo-informatie, waar GeoBusiness Nederland deel van uitmaakt, heeft haar plan van aanpak nagenoeg afgerond. In het plan van aanpak zijn de doelstellingen t.a.v. de geo-arbeidsmarkt concreet gemaakt in acties, tijd en geld overeenkomstig het convenant. Om de acties uit te voeren wordt de (tijdelijke) stichting De stuurgroep heeft het plan van aanpak nagenoeg afgerond. In het plan van aanpak zijn de doelstellingen concreet gemaakt in acties, tijd en geld overeenkomstig het convenant. Om de acties uit te voeren wordt de (tijdelijke) stichting “Arbeidsmarkt Geo” opgericht. Deze stichting zal gedurende 2 jaar een krachtige impuls geven aan het geheel, waarna de werkzaamheden weer worden overgedragen aan de bestaande partijen.

De Stuurgroep wil voortvarend te werk gaan door nu al te starten met acties. Dit om aan te kunnen sluiten bij de wervingscyclus in het schooljaar.

De huidige stuurgroepleden gaan het Bestuur vormen van de nieuwe stichting. Zij zullen zich daarbij laten bijstaan door een Adviesraad, bestaande uit een aantal partijen die het convenant mee hebben ondertekend.Verantwoordelijk voor de uitvoering zijn Herman Janssen en Elise van der Wulp. Herman richt zich vooral op de onderwijsvernieuwing en de samenwerking binnen mbo en wo, Elise doet hetzelfde op het hbo-veld. Ook doet zij de algehele promotie.

[b]Kickoff sessie[/b]
Begin december heeft een kick-off sessie plaatsgevonden om te markeren dat we nu in de fase komen van actie. Deze sessie was gericht op de positionering van het vakgebied geo zowel op alle opleidingsniveaus, als binnen overheden en bedrijven die met geo te maken hebben. Een brede vertegenwoordiging van onderwijs, studenten, bedrijfsleven en overheden (ca. 40 personen) heeft aan de sessie deelgenomen. Na deze sessie willen we de naamgeving en omschrijving van het vakgebied en een logo voor de Stichting Arbeidsmarkt Geo klaar hebben.

[b]Werkgroepen[/b]
MBO
Samen met de MBO Raad wordt gewerkt aan een gezamenlijk ontwikkeling van het onderwijsprogramma (zowel de eerste 2 jaar binnen de bouw/infra opleiding als de laatste 2 specialisatiejaren) en promotie. Acht ROC’s zijn benaderd om hierover na te denken. In november komt deze groep voor het eerst bij elkaar. Naast deze top-down benadering werken we samen met de vakgroepen van de huidige ROC’s waar landmeten wordt gegeven om op korte termijn de werving en promotie een impuls te geven.

HBO
In overleg met de hogescholen Utrecht, Van Hall Larenstein en HAS Den Bosch zullen de samenwerkings- en verbredingsopties worden bekeken. Dit om het vak Geo open te stellen voor een bredere doelgroep (naast echte bètastudenten ook zgn. gammastudenten). Daarnaast zullen we in samenwerking met alle partijen, waaronder het bedrijfsleven, de werving in de komende maanden intensiever gaan uitvoeren.

WO
Ook de situatie in het WO onderwijs wordt in kaart gebracht, waarna een actieplan gemaakt wordt. De promotieactiviteiten zullen vergelijkbaar met het hbo worden opgezet.