Image

Huishoudelijk Reglement

Algemeen

Artikel 1

Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld overeenkomstig artikel 19 van de Statuten.

Lidmaatschap

Artikel 2

In aanvulling op artikel 4 van de Statuten worden de volgende vereisten aan het lidmaatschap gesteld. Van GeoBusiness Nederland kunnen organisaties lid worden die:

 • Producten en/of diensten aanbieden op gebied van geografische informatie;
 • Een winstdoelstelling hebben;
 • Voornemens en in staat zijn om te voldoen aan de gedragsregels van de vereniging;
 • Ingeschreven staan in de kamer van Koophandel in Nederland.

Platformen en Special Interest Groups (SIG’s)

Artikel 3

Het bestuur kan overeenkomstig artikel 14 van de Statuten commissies instellen ter behandeling van de door hem aan te wijzen onderwerpen.

Artikel 4

Het bestuur geeft uitvoering aan artikel 14 van de Statuten door het instellen van Platformen en Special Interest Groups (SIG’s).

Artikel 5

Platformen

 • Platformen zijn gericht op kennisdeling en samenwerking tussen geo-bedrijven, maar bieden ook een platform voor externe partijen uit overheid, onderzoek en wetenschap en bedrijfsleven in een specifiek marktgebied.
 • De platformen bevorderen ecosystemen van stakeholders waarbinnen kennis gedeeld wordt en partijen zich kunnen profileren.
 • De platformen hebben een bepaalde duur en eindigen zodra de markt volwassen is of netwerken of kennisdeling geen meerwaarde meer biedt. Innovatie vindt binnen deze platformen plaats. Elk platform legt operationele relaties met relevante externe stakeholders zoals (semi-)overheid en bedrijven.

Artikel 6

 • In de SIG’s werken bedrijven samen die actief zijn binnen een bepaalde sector of thema.
 • De SIG’s hebben een permanent karakter en hebben een onbepaalde duur.
 • De SIG’s hebben een thematisch karakter en de aangesloten bedrijven zijn leden van GeoBusiness Nederland.

Artikel 7

Governance.

 • De Platformen worden aangestuurd door een Platformmanager vanuit een van de lidbedrijven, het ‘boegbeeld’ van het platform. De platformmanager wordt ondersteund door een bestuurslid (linking-pin bestuur) en het bureau.
 • De platformen worden samengesteld uit leden. Zij vormen met de platformmanager en het bestuurslid de kerngroep van het platform.
 • De SIG’s worden aangestuurd door een voorzitter vanuit een van de lidbedrijven en een bestuurslid (linking-pin bestuur) en het bureau.
 • De SIG’s worden samengesteld uit leden. Zij vormen met de voorzitter en het bestuurslid de SIG.

Artikel 8

Inhoudelijke afstemming tussen Platformen en SIG’s.

De verantwoordelijkheid voor inhoudelijke afstemming tussen ligt bij de platformmanagers en voorzitters. Het bestuur stelt hiervoor faciliteiten en ondersteuning vanuit het bureau beschikbaar.

Artikel 9

Publiciteit en evenementen.

Alle communicatie-uitingen worden eerst afgestemd met het bureau. Platformen en SIG’s kunnen seminars en workshops organiseren, en (opinie)artikelen schrijven. Plaatsing van artikelen op website en nieuwsbrief verloopt via het bureau. Voor het plannen van afspraken en het organiseren van seminars kan gebruikt gemaakt worden van ondersteuning van het bureau.

Artikel 10

Rapportage.

Ieder Platform en SIG rapporteert regelmatig via de faciliteiten die door het bureau beschikbaar worden gesteld en minimaal twee keer per jaar tijdens de gezamenlijke vergadering met het bestuur.

Bureau

Artikel 11

De functionarissen aangesteld op grond van artikel 15 van de Statuten vormen tezamen het Bureau van de vereniging onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Artikel 12

Bezoldigde functionarissen stemmen hun activiteiten af met een daartoe aangewezen bestuurslid.

Wijziging

Artikel 13

Dit Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd door een besluit daartoe van de leden met een meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 29 januari 2020.