Image
17 november 2006
Na meer dan 10 jaar voorzitter te zijn geweest van het BGI geeft initiatiefnemer Bert de Graaf op 1 januari 2007 het stokje door aan Jurgen ten Siethof.

13 november 2006
Op vrijdag 10 november j.l. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de kansen voor het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van GPS gebaseerde roadpricing systemen. De zeer nuttige en druk bezochte themabijeenkomst leert ons dat de invoering van de kilometerprijs een enorme boost voor de geo-ict-sector zal inhouden.

13 november 2006
Het BGI heeft bij Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) een projectvoorstel ingediend met als doel om de bestuurlijk-organisatorische complexiteit van het geo-werkveld in kaart te brengen, aan te geven welke (vermijdbare) maatschappelijke kosten hiermee gemoeid zijn, en voorstellen te doen voor structuurverbeteringen. Dit projectvoorstel is ingediend als uitbreiding ('top-up') op het lopende project Geo-data, van verstrekking naar toegang, waarvan BGI penvoerder is. Uiterlijk 1 december is bekend of het projectvoorstel wordt gehonoreerd.

13 november 2006
Op 31 oktober j.l. organiseerde Wageningen UR voor de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat een workshop over de vraag welke kansen en bedreigingen er zijn als de overheid haar informatie gratis beschikbaar gaat stellen.

13 november 2006
Op uitnodiging van de Waarderingskamer heeft het BGI besloten zitting te nemen in de Commissie Klankbord van de Waarderingskamer. Deze commissie adviseert de Waarderingskamer over maatschappelijke aspecten van de ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ. Gezien de samenstelling van de BGI-achterban zijn de voordelen voor het BGI om deel te nemen aan deze commissie evident.
13 november 2006
Op dinsdag 7 november j.l. sprak het BGI-bestuur met de commissie openbaarmaking Nationaal Wegenbestand. Deze commissie is ingesteld door Rijkswaterstaat om bezwaren van betrokken partijen te consulteren en onafhankelijk advies uit te brengen over verder te nemen stappen aangaande de openbaarmaking van het NWB.

02 oktober 2006
Op vrijdagmiddag 10 november a.s. organiseert het Bedrijvenplatform Geo-Informatie een themabijeenkomst rondom het thema Mobiliteit.

29 september 2006
Binnen het project Geoloketten is onlangs onderzoek verricht naar de belemmeringen die wettelijke kaders en verstrekkingsvoorwaarden vormen voor de toegankelijkheid van geo-informatie voor o.m. het bedrijfsleven.

20 september 2006
Het Strategieberaad WOZ-Datacenter van de VNG heeft per brief gereageerd op een verzoek van het BGI om opheldering te geven rondom de voorgenomen ontwikkeling van taxatieondersteunende software door de overheid.

20 september 2006
Deze zomer is het RGI project Experimenteeromgeving van start gegaan. Het BGI is consortiumpartner in dit project. Binnen dit project heeft een uitgebreid consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de handen ineen geslagen om de ontwikkeling van innovatieve toepassingen met geo-informatie voor de consument een stuk eenvoudiger te maken.