Image
22 mei 2007
Het project 'Geo-data, van verstrekking naar toegang' heeft als einddoel om het vraagstuk rondom vrije toegang tot geo-data op de bestuurlijke en politieke agenda te krijgen en te houden, zodat er daadwerkelijk veranderingen in de institutionele structuur van gegevensverstrekking plaats vinden. Door studies, discussies en experimenten worden de dilemma

22 mei 2007
Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie streeft naar optimale benutting van de maatschappelijke en economische potenties van geo-informatie. Om dit te bereiken richt het BGI zijn pijlen op een vijftal speerpunten, die tezamen de strategische agenda vormen.

22 mei 2007
Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie heeft recentelijk constructieve gesprekken gevoerd met de directies van het Kadaster en Rijkswaterstaat over marktwerking. Met het Kadaster is afgesproken dat de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voortaan in nauwer overleg met het bedrijfsleven zal gebeuren. Met Rijkswaterstaat is afgesproken om aanbestedingsvormen te ontwikkelen die bedrijven meer ruimte laten om zelf te ondernemen.
02 maart 2007
Onder de kop 'Doorbraak bij geo-data' verscheen het BGI de afgelopen week in de landelijke pers met de werkconferentie rondom het project 'Geo-data, van verstrekking naar toegang'.

19 februari 2007
[url=http://www.vrom.nl/pagina.html?id=30830]Persbericht[/url] Op initiatief van het BGI vond op 14 februari jl. bij het Ministerie van VROM de eerste GeoMeeting plaats. De hele geo-sector had zich verzameld om deel te nemen aan dit stakeholdersoverleg: GI-beraad, GIN, GIMAplus, GeoNovum, RGI en het bedrijfsleven via VNBG en BGI. Onder voorzitterschap van plv. SG Peter Welling discussieerde het gezelschap over onderwerpen waar de hele geo-sector belang bij heeft.

19 februari 2007
Op dinsdag 13 februari jl. organiseerde het consortium van het RGI project \"Geo-data, van verstrekking naar toegang\" haar tweede werkconferentie. Het project onderzoekt de obstakels die vrije beschikbaarheid van geo-data in de weg staan, probeert alternatieven te ontwikkelen en deze kwestie op de bestuurlijke agenda te krijgen en te houden.

19 januari 2007
Op initiatief van het BGI nemen het Ministerie van VROM en het BGI het voortouw in het organiseren van een Geoforum voor de ontwikkeling van een breed gedragen toekomstvisie voor de geo-informatie sector. Op 14 februari a.s. ontmoeten het GI-Beraad, GIN, onderwijs en wetenschap (GIMAplus), Geonovum en het geo-bedrijfsleven (BGI en VNBG) elkaar voor de eerste bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is om een start te maken met een gezamenlijke visie binnen de sector en de belangrijkste agendapunten voor de komende tijd te benoemen. Daarnaast is het doel de organisatorische capaciteit van de sector te vergroten door te kijken waar gemeenschappelijke belangen liggen en hoe we elkaar kunnen versterken.
01 december 2006
Het bij Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) ingediende projectvoorstel

24 november 2006
Het Europees Parlement en de Raad hebben op 22 november overeenstemming bereikt over de inhoud van de INSPIRE Directive, met als doel om geo-informatie binnen Europa te harmoniseren.
17 november 2006
Op woensdag 18 oktober j.l. sprak een afvaardiging van het BGI-bestuur met Leen Murre, directeur-secretaris van het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Doel van het gesprek was om bij te praten over de status van de GBKN als basisregistratie en een verkenning te doen naar de rollen van het bedrijfsleven.