Image
19 februari 2007
Op dinsdag 13 februari jl. organiseerde het consortium van het RGI project \"Geo-data, van verstrekking naar toegang\" haar tweede werkconferentie. Het project onderzoekt de obstakels die vrije beschikbaarheid van geo-data in de weg staan, probeert alternatieven te ontwikkelen en deze kwestie op de bestuurlijke agenda te krijgen en te houden.

19 januari 2007
Op initiatief van het BGI nemen het Ministerie van VROM en het BGI het voortouw in het organiseren van een Geoforum voor de ontwikkeling van een breed gedragen toekomstvisie voor de geo-informatie sector. Op 14 februari a.s. ontmoeten het GI-Beraad, GIN, onderwijs en wetenschap (GIMAplus), Geonovum en het geo-bedrijfsleven (BGI en VNBG) elkaar voor de eerste bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is om een start te maken met een gezamenlijke visie binnen de sector en de belangrijkste agendapunten voor de komende tijd te benoemen. Daarnaast is het doel de organisatorische capaciteit van de sector te vergroten door te kijken waar gemeenschappelijke belangen liggen en hoe we elkaar kunnen versterken.
01 december 2006
Het bij Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) ingediende projectvoorstel

24 november 2006
Het Europees Parlement en de Raad hebben op 22 november overeenstemming bereikt over de inhoud van de INSPIRE Directive, met als doel om geo-informatie binnen Europa te harmoniseren.
17 november 2006
Op woensdag 18 oktober j.l. sprak een afvaardiging van het BGI-bestuur met Leen Murre, directeur-secretaris van het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Doel van het gesprek was om bij te praten over de status van de GBKN als basisregistratie en een verkenning te doen naar de rollen van het bedrijfsleven.

17 november 2006
Na meer dan 10 jaar voorzitter te zijn geweest van het BGI geeft initiatiefnemer Bert de Graaf op 1 januari 2007 het stokje door aan Jurgen ten Siethof.

13 november 2006
Op vrijdag 10 november j.l. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de kansen voor het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van GPS gebaseerde roadpricing systemen. De zeer nuttige en druk bezochte themabijeenkomst leert ons dat de invoering van de kilometerprijs een enorme boost voor de geo-ict-sector zal inhouden.

13 november 2006
Het BGI heeft bij Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) een projectvoorstel ingediend met als doel om de bestuurlijk-organisatorische complexiteit van het geo-werkveld in kaart te brengen, aan te geven welke (vermijdbare) maatschappelijke kosten hiermee gemoeid zijn, en voorstellen te doen voor structuurverbeteringen. Dit projectvoorstel is ingediend als uitbreiding ('top-up') op het lopende project Geo-data, van verstrekking naar toegang, waarvan BGI penvoerder is. Uiterlijk 1 december is bekend of het projectvoorstel wordt gehonoreerd.

13 november 2006
Op 31 oktober j.l. organiseerde Wageningen UR voor de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat een workshop over de vraag welke kansen en bedreigingen er zijn als de overheid haar informatie gratis beschikbaar gaat stellen.

13 november 2006
Op uitnodiging van de Waarderingskamer heeft het BGI besloten zitting te nemen in de Commissie Klankbord van de Waarderingskamer. Deze commissie adviseert de Waarderingskamer over maatschappelijke aspecten van de ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ. Gezien de samenstelling van de BGI-achterban zijn de voordelen voor het BGI om deel te nemen aan deze commissie evident.