Image
29 september 2006
Binnen het project Geoloketten is onlangs onderzoek verricht naar de belemmeringen die wettelijke kaders en verstrekkingsvoorwaarden vormen voor de toegankelijkheid van geo-informatie voor o.m. het bedrijfsleven.

20 september 2006
Het Strategieberaad WOZ-Datacenter van de VNG heeft per brief gereageerd op een verzoek van het BGI om opheldering te geven rondom de voorgenomen ontwikkeling van taxatieondersteunende software door de overheid.

20 september 2006
Deze zomer is het RGI project Experimenteeromgeving van start gegaan. Het BGI is consortiumpartner in dit project. Binnen dit project heeft een uitgebreid consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de handen ineen geslagen om de ontwikkeling van innovatieve toepassingen met geo-informatie voor de consument een stuk eenvoudiger te maken.

20 september 2006
Het BGI heeft de afgelopen zomer met stakeholders van de geo-basisregistraties overlegd over de rol van het bedrijfsleven bij implementatie en beheer. Gesproken is met o.a. de projectleider basisregistraties Kadaster en Topografie van VROM, de directeur Strategie en Beleid van het Kadaster, de directeur van het LSV, de directeur van GBO.Overheid, enkele gemeenten, de directeur van het Waterschap Zuiderzeelanden en betrokkenen uit de NUTS. Verder zijn gesprekken gaande met de projectleider GBKN binnen VROM over een concrete bijdrage van het bedrijfsleven aan de totstandkoming van een businessmodel. Tenslotte is het BGI gevraagd deel te nemen aan het \"strategisch overleg omgevingsvergunning\" van de VNG.
20 september 2006
Op 3 juli j.l. voerden vertegenwoordigers van het BGI-bestuur een bespreking met de directie Energie en Telecom van het ministerie van EZ. Een dag later volgde een gesprek met Harry van Zon, directeur van de Directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector van het ministerie van BZK.

20 september 2006
Plv. Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Kohsiek heeft onlangs per brief gereageerd op een door BGI ingediend verzoek om meer duidelijkheid te geven over de openbaarmaking van het Nationaal Wegenbestand (NWB).

18 september 2006
Op 1 oktober 2006 gaat RGI weer tenderen. Er is 2 tot 4 miljoen Euro Bsik-subsidie beschikbaar, waarvan een aanzienlijk deel is bedoeld om verbindingen te leggen tussen bestaande RGI-projecten en projecten uit andere Bsik-programma
25 augustus 2006
Per 1 september 2006 verwelkomen wij Getronics PinkRoccade als nieuw lid van het BGI.
16 augustus 2006
Steun uit onverwachte hoek voor het voor het BGI: Onderzoekers worden in hun werk gehinderd door de beperkte toegankelijkheid van (semi-)publieke administraties. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een advies aan het ministerie van OC & W.

19 juni 2006
Minister Dekker heeft het Beraad voor de Geo-informatie (GI-beraad) ingesteld. Dit beraad adviseert de minister over hoe zij alle geo-informatie zoals bijvoorbeeld topografische kaarten, luchtfoto's, kadastrale percelen, adressen en gebouwen - beter op elkaar kan afstemmen. Dit sluit aan op het streven van het kabinet alle relevante overheidsinformatie en diensten voor burgers en bedrijven via internet beschikbaar te maken. Het instellingsbesluit is onlangs in de Staatscourant verschenen en is te vinden op deze website onder documenten.